Tính :
KIỂM TRA BÀI CŨ
Toán
8
0
9
6
a) 26 x 3 = ?
26
3
x
8
7
* 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1
* 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7
26 x 3 =
78
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Toán
b) 54 x 6 = ?
54
6
x
4
32
* 6 nhân 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2
* 6 nhân 5 bằng 30, thêm 2 bằng 32, viết 32
54 x 6 =
324
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Toán
54
6
x
4
32
26
3
x
8
7
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Toán
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Toán
94
75
96
72
297
410
144
168
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Toán
Thứ sáu ngày 1 tháng 10 năm 2021
2
Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
Toán
Tóm tắt
Mỗi cuộn vải : 35m
2 cuộn vải : ... m?
2
Mỗi cuộn vải dài 35m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Toán
Bài giải
2 cuộn vải như thế dài số mét là:
35 x 2 = 70 (m)
Đáp số : 70 mét
a) x : 6 = 12
b) x : 4 = 23
x = 12 x 6
x = 72
x = 23 x 4
x = 92
3
Tìm x :
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Toán
Dặn dò
- Làm vở bài tập trang 27
Xem trước bài “LUYỆN TẬP” SGK trang 23
Chúc CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI