Bài Giảng Bài Giảng Thcs:Nội Dung Cơ Bản Điều Lệ Đảng Cs Việt Nam

bài giảng điện tử Mầm non Lớp 5 tuổi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
hm9juq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-07-04 03:17:48
Loại file
ppt
Dung lượng
0.44 M
Trang
58
Lần tải
0
Lần xem
5
File đã kiểm duyệt an toàn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị uỷ Cẩm PhảCẩm Phả, tháng 6 năm 2009Bài 3Nội dung cơ bảnđiều lệ Đảng cộng sản Việt nam A/- Mục đích yêu cầu: - Trang bị cho người học những kiến thức về một số nội dun

  • Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng CS Việt Nam - 1
  • Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng CS Việt Nam - 2
  • Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng CS Việt Nam - 3
  • Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng CS Việt Nam - 4
  • Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng CS Việt Nam - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị uỷ Cẩm Phả
Cẩm Phả, tháng 6 năm 2009
Bài 3
Nội dung cơ bản
điều lệ Đảng cộng sản Việt nam
A/- Mục đích yêu cầu:
- Trang bị cho người học những kiến thức về một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng: khái niệm, đặc điểm, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng. Từ đó, xây dựng cho người học thế giới quan khoa học đúng đắn trong việc nhận thức về Đảng.
- Mỗi học viên khi tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng phải nghiên cứu Điều lệ Đảng, thực hiện đúng tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng ngày một trong sạch và vững mạnh.
- Xây dựng Điều lệ Đảng nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của Đảng.
B/- Kết cấu nội dung, phân chia thời gian trọng tâm của bài:

I. Giới thiệu khái quát về điều lệ Đảng.
II. Tóm tắt nội dung của điều lệ Đảng.
III. Giới thiệu một số nội dung cơ bản trong Điều lệ Đảng.
- Mục đích: Nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của Đảng.
- Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua và ban hành.
- Mọi tổ chức Đảng và đảng viên đều phải chấp hành Điều lệ Đảng.
2. Đặc điểm của Điều lệ Đảng
- Kết cấu: ngắn gọn, chặt chẽ, dễ hiểu, hiểu cùng một nghĩa và được chia thành các phần, chương, điều, điểm để thi hành thống nhất.
- Điều kiện thi hành: có giá trị và hiệu lực thi hành trong toàn Đảng.
- Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền nên một số nội dung của Điều lệ Đảng được thể hiện trong Hiến pháp, các bộ luật của Nhà nước và văn kiện cơ bản của các tổ chức chính trị - xã hội (Chương IX, X).
- Điều lệ Đảng có tính kế thừa, ổn định tương đối và được phát triển cùng với quá trình phát triển của cách mạng, của Đảng.
- Mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Điều lệ Đảng được xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
- Điều lệ Đảng đầu tiên được thông qua vào ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930)
Điều lệ Đảng hiện hành được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thông qua ngày 25/4/2006.
1. Nội dung phần mở đầu:
Phần mở đầu có tiêu đề là:
"Đảng và những vấn đề về xây dựng Đảng"
- Khái quát quá trình lịch sử Đảng, Điều lệ viết: "Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội".
- Về bản chất của Đảng: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam - đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân - nhân dân lao động và của dân tộc".
- Về mục tiêu của Đảng: "Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản".
- Về nền tảng tư tưởng của Đảng: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động phù hợp với nguyện vọng của nhân dân".
- Về tổ chức và nguyên tắc cơ bản hoạt động của Đảng: "Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
- Về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị: "Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy"
- Về quan điểm quốc tế của Đảng "Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân "
- Về công tác xây dựng Đảng: "Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.
2. Các chương của Điều lệ Đảng:
Điều lệ Đảng gồm 12 chương và 48 điều

* Chương I: Đảng viên
(gồm 8 điều, từ điều 1 đến điều 8)
+ Vị trí, vai trò, quy định tiêu chuẩn của người Đảng viên.
+ Điều kiện được xét để kết nạp Đảng.
+ Nhiệm vụ và quyền của đảng viên.
+ Thủ tục kết nạp người vào Đảng.
+ Phát triển và quản lý thẻ Đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, điều kiện được giảm, miễn công tác và sinh hoạt Đảng, xoá tên trong danh sách đảng viên ...
Chương II: Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng
(gồm 6 điều, từ điều 9 đến điều 14)
+ Đảng cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
+ Những nội dung cơ bản của nguyên tắc đó.
+ Hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của nhà nước.
+ Chức năng, nhiệm vụ của các cấp uỷ các cấp.
+ Tiêu chuẩn và số lượng cấp uỷ viên
+ Phê chuẩn cấp uỷ và những cơ quan tham mưu giúp cấp uỷ mỗi cấp.
Chương III và IV: Cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương và địa phương
(gồm 6 điều, từ điều 15 đến điều 21)

+ Những quy định về Đại hội Đảng các cấp, bầu cử cơ quan lãnh đạo và nhiệm vụ của các cơ quan đó
Chương V: Tổ chức cơ sở Đảng
(gồm 4 điều, từ điều 21 đến điều 24)
+ Xác định vị trí của tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở.
+ Quy định điều kiện thành lập và những nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ, việc bầu đảng ủy viên và chi uỷ viên.
+ Quy định về nhiệm kỳ đại hội của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.
Chương VI: Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam
(gồm 5 điều, từ điều 25 đến điều 29)

+ Quy định về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, nằm trong hệ thống tổ chức chung của Đảng.
+ Điều lệ Đảng xác định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang.
Chương VII: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Uỷ ban kiểm tra các cấp.
(gồm 4 điều, từ điều 30 đến điều 33)

+ Xác định vị trí, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.
+ Nội dung công tác kiểm tra, giám sát;
+ Nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát cấp uỷ các cấp.
Chương VIII: Khen thưởng và kỷ luật
(gồm 7 điều, từ điều 34 đến điều 40)

+ Quy định mục đích, hình thức và thẩm quyền thi hành khen thưởng và kỷ luật.
Chương IX: Đảng lãnh đạo nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội
(gồm 3 điều, từ điều 41 đến điều 43)

+ Quy định rõ nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng với Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội. Nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Chương X: Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
(gồm 2 điều, từ điều 44 đến điều 45)

+ Nêu rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Chương XI: Tài chính của Đảng
(1 điều, điều 46)

+ Quy định rõ tài chính của Đảng gồm đảng phí do đảng viên đóng, từ ngân sách Nhà nước và các khoản thu khác ...
Chương XII: Chấp hành điều lệ Đảng
(gồm 2 điều, từ điều 47 đến điều 48)

+ Mỗi đảng viên và tổ chức của đảng phải chấp hành ... Điều lệ Đản

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng CS Việt Nam
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngBaigiangchuanNGHIEN.ppt[0.44 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

bài giảng TIẾP THEO

bài giảng MỚI ĐĂNG

bài giảng XEM NHIỀU