Môn toán - Lớp 4
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HƯỚNG HOÁ
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢO
GV: Nguyễn Thị Hồng
Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
347m = ..… dm 2. 89dam = ….. m
7000m = ….. km 630cm = ….. dm

Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Toán:
Kiểm tra bài cũ
Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng
Ki-lô-gam
1kg
= … hg
= 10 hg
=…yến
= yến
tấn
Lớn hơn ki-lô-gam
Bé hơn ki-lô-gam
tạ
yến
hg
dag
g
kg
1hg
=…dag
= … kg
1hg
=10dag
= … kg
1hg
=10dag
= kg
1g
=…dag
1g
= dag
1dag
= … g
=…hg
1dag
= 10 g
=…hg
1dag
= 10 g
= hg
1yến
=…kg
=… tạ
1yến
=10kg
=… tạ
1yến
=10kg
= tạ
1tạ
=…yến
= …tấn
1tạ
=10yến
= …tấn
1tạ
=10yến
= tấn
1tấn
=…tạ
1tấn
=10tạ
*Nhận xét : Hai đơn vị đo khối lượng liền kề nhau:
- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé
- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Toán:
Bài 1. Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm.
1tấn = ..… tạ b) 1kg = ….. yến
1tạ = ….. yến 1kg = ….. tạ
1yến = ….. kg 1kg = ….. tấn
1tấn = ….. kg 1g = ….. kg
10
10
10
1000
1
100
Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Toán:
Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
27 yến = ..… kg 380kg = ….. yến
380 tạ = ….. kg 3000kg = ….. tạ
49 tấn = ….. kg 24000kg = ….. tấn
b) 1kg 25g = ….. g 6080g = ….. kg ..…g
2kg 50g = ….. g 47350kg =….. tấn …… kg
270
38000
49000
1025
2050
38
30
24
6 80
47 350
Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Toán:
Bài 3.
6 tấn 3 tạ … 63 tạ 3050kg … 3tấn 6yến
13kg 807g … 138hg 5g tạ … 70kg
<
>
<
=
?
<
>
=
Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Toán:
Bài 4. Người ta thu hoạch ở ba thửa ruộng được 2 tấn dưa chuột. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 1000kg dưa chuột, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được bằng số dưa chuột của thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thửa ruộng thứ ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam dưa chuột?
Bài 4. Bài giải
Đổi : 2 tấn = 2000kg
Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là :
1000 : 2 = 500 ( kg )
Cả hai thửa ruộng thu hoạch được là :
1000 + 500 = 1500 ( kg )
Thửa ruộng thứ ba thu hoạch được là :
2000 – 1500 = 500 ( kg )
Đáp số : 500 kg
Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Toán:
Ki-lô-gam
1kg
= 10 hg
= yến
tấn
Lớn hơn ki-lô-gam
Bé hơn ki-lô-gam
tạ
yến
hg
dag
g
kg
1hg
=10dag
= kg
1g
= dag
1dag
= 10 g
= hg
1yến
=10kg
= tạ
1tạ
=10yến
= tấn
1tấn
=10tạ
*Nhận xét : Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:
- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé
- Đơn vị bé bằng đơn vị lớn
Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng
Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2010
Toán:
Chào tạm biệt
Giờ học kết thúc