Ong
đi
mật
tìm
TRÒ CHƠI
Thứ sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2021
Toán
Ôn tập các bảng chia. Luyện tập
Đọc bảng chia 2, 3, 4, 5.
KHỞI ĐỘNG
BẢNG CHIA 2:
2 : 2 = 1
4 : 2 = 2
6 : 2 = 3
8 : 2 = 4
10 : 2 = 5
12 : 2 = 6
14 : 2 = 7
16 : 2 = 8
18 : 2 = 9
20 : 2 = 10
BẢNG CHIA 3:
3 : 3 = 1
6 : 3 = 2
9 : 3 = 3
12 : 3 = 4
15 : 3 = 5
18 : 3 = 6
21 : 3 = 7
24 : 3 = 8
27 : 3 = 9
30 : 3 = 10
BẢNG CHIA 4:
4 : 4 = 1
8 : 4 = 2
12 : 4 = 3
16 : 4 = 4
20 : 4 = 5
24 : 4 = 6
28 : 4 = 7
32 : 4 = 8
36 : 4 = 9
40 : 4 = 10
5 : 5 = 1
10 : 5 = 2
15 : 5 = 3
20 : 5 = 4
25 : 5 = 5
30 : 5 = 6
35 : 5 = 7
40 : 5 = 8
45 : 5 = 9
50 : 5 = 10
BẢNG CHIA 5:
Bài 1 trang 10: Tính nhẩm:
2
8
3
5
15
2
5
10
3
4
12
4
Bài 2 trang 10: Tính nhẩm:
200 : 2 = ?
400 : 2 = 800 : 2 =
600 : 3 = 300 : 3 =
400 : 4 = 800 : 4 =
200
100
400
100
200
200
Nhẩm :
Vậy: 200 : 2 = 100
= 1 trăm
2 trăm
: 2
Mẫu:
Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp.
Tóm tắt
Bài giải
Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc ?
mỗi
Bài 3 trang 10:
4 hộp : 24 cái cốc
1 hộp : … cái cốc?
1
Bài 1:Tính ( “Luyện tâp” trang 10)
5 x 3 + 132


b) 32 : 4 +106


c) 20 x 3 : 2
= 15 + 132
= 147
= 8 + 106
= 114
= 60 : 2
= 30
 
b
a
Bài 3: “Luyện tâp” trang 11:
Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh?
Ong
non
việc
học
TRÒ CHƠI
Câu 1: 600 : 2 = ?
A. 300
B. 200
C. 100
D. 500
Câu 2: 28 : 4 = ?
A. 10
B. 4
C. 28
D. 7
Câu 3: 4 x … = 16
A. 2
B. 4
C. 7
D. 5
Các
Bạn
Tốt
Học
Lắm
Chúc em chăm ngoan, học tốt.
Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.
nguon VI OLET