Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021
Toán
Ôn tập các bảng nhân
3 x 4 = 2 x 6 = 4 x 3 = 5 x 6 =
3 x 7 = 2 x 8 = 4 x 7 = 5 x 4 =
3 x 5 = 2 x 4 = 4 x 9 = 5 x 7 =
3 x 8 = 2 x 9 = 4 x 4 = 5 x 9 =
Bài 1:
a) Tính nhẩm:
12
21
15
24
12
16
8
18
12
14
36
16
30
20
35
45
Bài 1:
b) Tính nhẩm:
200 x 3 = ?
Nhẩm: 2 trăm x 3 = 6 trăm
Vậy: 200 x 3 = 600
200 x 2 =
200 x 4 =
100 x 5 =
300 x 2 =
400 x 2 =
500 x 1 =
400
800
500
600
800
500
Bài 2: Tính ( theo mẫu )
4 x 3 + 10 = 12 + 10
= 22
Mẫu:
a) 5 x 5 + 18
c) 2 x 2 x 9
= 25
+ 18
= 43
= 4
x 9
= 36
Bài 3: Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn
xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu
cái ghế?

Bài giải
Số cái ghế trong phòng ăn đó là:
4 x 8 = 32 (cái ghế)
Đáp số: 32 cái ghế

Tóm tắt:
Mỗi bàn: 4 cái ghế
8 bàn: ...cái ghế?
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
nguon VI OLET