Tiết 49: Ôn tập chương III – Thống kê
ÔN TẬP LÝ THUYẾT
I
Tóm tắt kiến thức
Điều tra về một vần đề (dấu hiệu)
Bảng “tần số”

Biểu đồ
Số trung bình cộng

- Mốt của dấu hiệu
Ý nghĩa của thống kê trong đời sống
- Bảng số liệu TKBĐ
- Các giá trị khác nhau của dấu hiệu
- Tần số của mỗi giá trị
Thu thập số liệu thống kê


Tính số trung bình cộng
CÁC DẠNG BÀI TẬP
Tìm mốt của dấu hiệu
Dựng biểu đồ và đọc biểu đồ
Khai thác thông tin từ bảng số liệu
thống kê ban đầu
Lập bảng tần số
II
BÀI TẬP
III
Bài tập 1: Điểm một bài kiểm tra của một nhóm học sinh
được ghi lại như sau:

Chọn đáp án đúng.

Dùng các số liệu trên để trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. Dấu hiệu điều tra là:
A. Bài kiểm tra của mỗi học sinh
B. Điểm bài kiểm tra của mỗi học sinh
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Bài tập 1: Điểm một bài kiểm tra của một nhóm học sinh
được ghi lại như sau:

Chọn đáp án đúng.

Câu 2. Số các giá trị của dấu hiệu là:
A. 7 B. 8 C. 9 D. 10
Câu 3. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 4. Tần số của giá trị 7 là:
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
Bài tập 1: Điểm một bài kiểm tra của một nhóm học sinh
được ghi lại như sau:

Chọn đáp án đúng.

A.
B.
Câu 5: Bảng tần số nào sau đây đúng ?
Bài tập 1: Điểm một bài kiểm tra của một nhóm học sinh
được ghi lại như sau:

Chọn đáp án đúng.

Câu 6. Số trung bình cộng của dấu hiệu là:
A. 7,6 B. 7,5 C. 7,8 D. 7,9
Câu 7. Mốt của dấu hiệu là:
A. 2 B. 3 C. 7 D. 10
a) L?p b?ng "t?n s?"
b) D?ng bi?u d? do?n th?ng v� nờu nh?n xột?
c) Tớnh s? trung bỡnh c?ng?
d) Tỡm m?t c?a d?u hi?u?
B�i 20 (SGK.Tr 23)
Bài tập2:
1
3
7
9
6
4
1
N=31
b. B?ng "t?n s?" :
c. Bi?u d? do?n th?ng:
0
n
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
25
30
35
40
45
50
d) S? trung bỡnh c?ng :
e) M?t c?a d?u hi?u : M0 = 35
Bài 6:
Dấu hiệu là cân nặng (kg) của một nhóm học sinh lớp 7. Có 20 học sinh tham gia.
Lập bảng tần số
c) biểu đồ:
x
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28
29
30
31
32
36
45
n
Bài III.1:
Dấu hiệu là Số giờ nắng trong từng tháng năm 2008 của hai thành phố Hà Nội và Vũng Tàu
Năm 2008,
Số giờ nắng trong các tháng ở Hà Nội và Vũng Tàu không chênh lệch nhiều.
Số giờ nắng trong các tháng ở Hà Nội thường thấp hơn Vũng Tàu

- Số giờ nắng trung bình hàng tháng ở Hà Nội là:
- Số giờ nắng trung bình hàng tháng ở Vũng Tàu là:
c)