CHÀO MỪNG CÁC EM
ĐẾN VỚI
KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
TIẾT 01
I. ĐỘ DÀI CỦA VẬT
1. Đơn vị đo độ dài:
Dãy đơn vị đo:


Hai đơn vị đo độ dài liên tiếp nhau thì hơn kém nhau 10 lần.
2. đổi Đơn vị đo độ dài:
- từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ:
1km = ………… hm

1km = ………… m

1m = ………… cm

- từ đơn vị nhỏ sang đơn vị Lớn:
1m = ………… km

1dm = ………… m

1mm = ………… dm
ÔN TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN
10
1000
100
0,001
0,1
0,01
II. Khối lượng CỦA VẬT
1. Đơn vị đo khối lượng:
Dãy đơn vị đo:


Hai đơn vị đo độ dài liên tiếp nhau thì hơn kém nhau 10 lần.
2. đổi Đơn vị đo khối lượng:
- từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ:
1kg = ………… g

1tấn = ………… tạ

1g = ………… mg

- từ đơn vị nhỏ sang đơn vị Lớn:
1g = ………… kg

1yến = ………… tạ

1kg = ………… tạ
ÔN TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1000
10
1000
0,001
0,1
0,01
III. THỜI GIAN
1. Đơn vị đo THỜI GIAN:2. đổi Đơn vị đo thời gian:
1 năm = ………… ngày

1 tháng = ………… ngày

1 ngày = ………… giờ
1 giờ = ………… phút

1 phút = ………… giây
ÔN TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Iv. NhiệT độ
1. Đơn vị đo nhiệt độ:
oC2. một số nhiệt độ thường gặp:
- Nhiệt độ nước đá đang tan là 0oC.

- Nhiệt độ hơi nước đang sôi là 100oC.

- Nhiệt độ trung bình của cơ thể người là 37oC.
ÔN TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN
nguon VI OLET