CHÀO MỪNG CÁC EM
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
TOÁN 5
ÔN TẬP
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ
TRANG 5; 6
a) Tính chất cơ bản của phân số
Ví dụ 1:
* Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
TOÁN
Ví dụ 2:
* Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
TOÁN
Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
b) Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số
Ví dụ:
=
90 : 10
120 : 10
=
* Rút gọn phân số
=
=
9 : 3
12 : 3
=
=
90 : 30
120 : 30
,….
Hoặc:
Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
TOÁN
* Quy đồng mẫu số các phân số
Ví dụ 1: Quy đồng mẫu số của

Ta có:

Vậy:

b) Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số
Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
2 x 7 5 x 7
=
4 x 5 7 x 5
=
;
Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số của

Nhận xét:
10 : 5 = 2, chọn 10 làm mẫu số chung, ta có:
giữ nguyên
b) Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số
* Quy đồng mẫu số các phân số
Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
3 x 2 5 x 2
=
Bài tập
Bài 1: Rút gọn các phân số
;
;
=
=
=
=
=
=
15:5
25:5
18:9
27:9
36:4
64:4
Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số


c)

b)
a)
Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số

.
=
=
=
=
=
=
2 x 8
3 x 8
5 x 3
8 x 3
1 x 3
4 x 3

c)

b)
a)
;
;
giữ nguyên
=
=
5 x 4
6 x 4
=
=
3 x 3
8 x 3
Ta có
a)
b)
c)Bài 3: Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây
;
;
;
;
;
Bài 3: Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây
=
;
=
=
=
;
;
;
;
Ta có

CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM
Tiết học kết thúc
nguon VI OLET