PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG MẦM NON VẠN PHƯỚC
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
THƠ: ĐÔI MẮT EM
Năm học: 2020 - 2021
GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ ÁNH
Ngày 07/10/2020
ỔN ĐỊNH
Ngày 07/10/2020
Ngày 07/10/2020
Ngày 07/10/2020
Ngày 07/10/2020
Ngày 07/10/2020
Ngày 07/10/2020
TRÒ CHƠI
GHÉP TRANH
THEO NỘI DUNG BÀI THƠ
Ngày 07/10/2020
Ngày 07/10/2020
nguon VI OLET