Toán: Phép chia hết và phép chia có dư
Toán: Phép chia hết và phép chia có dư
Toán: Phép chia hết và phép chia có dư
8
2
4
*8 chia 2 được 4, viết 4.
8
*4 nhân 2 bằng 8, viết 8;

0
Ta nói: 8 : 2 là phép chia hết.
Toán: Phép chia hết và phép chia có dư
Toán: Phép chia hết và phép chia có dư
Toán: Phép chia hết và phép chia có dư

4
*9 chia 2 được 4, viết 4.
8
*4 nh�n 2 b?ng 8, vi?t 8;
1
9 tr? 8 b?ng 1.
Ta nói: 9 : 2 là phép chia có dư, 1 là số dư.
Chú ý: Số dư bé hơn số chia
Tính rồi viết theo mẫu:
1
a)
Mẫu:
20 5
12 6
2
20
15
5
0
0
4
0
15 3
12
12 : 6 = 2
20 : 5 = 4
15 : 3 = 5
Tính rồi viết theo mẫu:
1
b)
Mẫu:
29 6
19 3
24
18
4
6
5
1
17 5
3
15
2
Viết:
17 : 5 = 3(dư 2)
Viết:
Viết:
19 : 3 = 6(dư1)
29 : 6 = 4(dư5)
Tính rồi viết theo mẫu:
1
c)
28 4
20 3
6
28
0
7
2
42 6
46 5
18
42
45
7
9
0
1
Viết: 20 : 3 = 6 (dư2)
Viết: 28 : 4 = 7
Viết: 46 : 5 = 9 (dư1)
Viết: 42 : 6 = 7
20 3
2
Đ
S
?
a)
0
4
6
24
5
5
15
8
0
48
32 4
8
32
Đ
30 6
S
Đ
S
48 6
20 3
c)
b)
d)
2
3
Đã khoanh vào
1
2
số ô tô trong hình nào?
a)
b)
Trò chơi
Phép chia hết
Phép chia
Có dư
27:5
18:3
60 :6
35 :4
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
nguon VI OLET