Giáo viên: Trần Văn Trị
PHÉP CHIA PHÂN SỐ.
Toán – Lớp 4A3
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NHƯỢNG
Thứ tư ngày 03 tháng 06 năm 2020
Toán
Nêu cách tìm phân số của một số?
 
Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số.
 
 
 
 
 
 
 
Tính
BÀI MỚI:
Kiểm tra bài cũ
6
Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018
Toán
KiÓm tra:
1. Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD. H·y chØ ra ra c¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc vu«ng gãc víi nhau.
A
B
C
D
C¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau lµ: C¹nh AB vu«ng gãc c¹nh BC, c¹nh BC vu«ng gãc víi c¹nh CD, c¹nh CD vu«ng gãc víi c¹nh AD, c¹nh AD vu«ng gãc víi c¹nh AB.
2. Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành mấy góc vuông?
1
2
3
4
Phép chia phân số
Ví dụ
Hình chữ nhật ABCD có diện tích m2, chiều rộng là m. Tính chiều dài của hình đó.
? m
:
 
 
 
 
Muốn tìm chiều dài của hình chữ nhật, ta lấy diện tích chia cho chiều rộng.
Muốn tìm chiều dài của hình chữ nhật ta làm như thế nào?
= ?
Ta có:
 
 
 
 
:
 
 
 
 
 
 
 
Thử lại:
 
 
 
 
 
 
 
Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Phân số thứ hai là
Đảo ngược của là
 
 
 
Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm thế nào?
Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
 
 
 
 
:
 
 
 
 
 
Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Muốn chia hai phân số, ta làm thế nào?
Ghi nhớ
Tính:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài làm
=
 
 
x
=
 
=
 
 
x
=
 
 
 
x
=
 
=
Bài 2: Tính
Bài 3 : Tính
 
 
 
Thứ sáu ngày 1 tháng 5 năm 2020
Toán
Phép chia phân (trang 135 –136)
Bài 3 : Tính
 
 
 
 
Tóm tắt:
Diện tích: m2
Chiều rộng: m
Chiều dài: ? m
Bài giải
Chiều dài hình chữ nhật là:
 
 
 
 
 
m
(m)
 
Đáp số:
Củng cố
Để thực hiện phép chia hai phân số,
ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số
thứ hai đảo ngược
Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm thế nào?
Bài học đến đây là kết thúc