Khởi động
Tìm số trung bình cộng của các số sau:
15; 25; 35 và 45.

Trung bình cộng của các số 15; 25; 35 và 45 là:
(15 +25 + 35 + 45) : 4 = 30
Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021
Toán
Tiết 29: Phép cộng (trang 38)
a) 48352 + 21026 = ?
48352
21026
8
7
3
6
9
Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:
48352 + 21026 = 69378
+
b) 367859 + 541728 = ?
367859
541728
7
8
5
9
0
Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:
367859 + 541728 = 909587
9
+
Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên
ta làm như thế nào? Thực hiện các phép
tính theo thứ tự nào?


Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta thực hiện 2 bước:

Bước 1: Đặt tính (Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng viết thẳng cột với nhau, viết dấu “+” và kẻ gạch ngang.)
B­ước 2: Tính (Cộng theo thứ tự từ phải sang trái.)
Khi thực hiện phép cộng có nhớ các số tự nhiên cần lưu ý gì?
Nhớ sang hàng kế tiếp liền trước nó.
a) 4682 + 2305
5247 + 2741
Bài 1: Đặt tính rồi tính
b) 2968 + 6524
3917 + 5267
Bài 1: Đặt tính rồi tính
4682
2305
+
6987
5247


+
2968


+
3917


+
2741
7988
6524
9492
5267
9184
a) 4685 + 2347
Bài 2: Tính
57696 + 814
b)186954 + 247436
793575 + 6425
6094 + 8566
514625 + 82398
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
Bắn cung
4685 + 2347 = ?
7032
7132
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
6094 + 8566 = ?
14 660
14 650
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
57 696 + 814 = ?
58 510
57 510
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
186 954 + 247 436 = ?
434 390
435 390
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
514 625 + 82 398 = ?
597 023
697 023
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
793 575 + 6425 = ?
800 000
80 000
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
Ms Huyền Phạm
0936.082.789
Tóm tắt
Cây lấy gỗ : 325 164 cây
Cây ăn quả : 60 830 cây
Tất cả : …cây ?
Bài 3: Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây ?
Tóm tắt
Cây lấy gỗ : 325 164 cây
Cây ăn quả : 60 830 cây
Tất cả : …cây ?
Bài giải
Số cây cả huyện đó đã trồng được là :
325 164 + 60 830 = 385 994 (cây)
Đáp số: 385 994 cây.
Bài 3:
a) X – 363 = 975 b) 207 + x = 815
Bài 4: Tìm X
a) X – 363 = 975 b) 207 + x = 815
x = 975 + 363
x = 1338
Bài 4: Tìm X
a) X – 363 = 975 b) 207 + x = 815
x = 975 + 363 x = 815 - 207
x = 1338 x = 608
Bài 4: Tìm X
Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021
Toán
Trang 38
Phép cộng
Sau tiết học, các em cần thực hiện:
1- Ôn lại bài và hoàn thành các bài tập:

2- Chuẩn bị trước bài “Phép trừ ”-SGK trang 39.
CHÀO CÁC EM !
nguon VI OLET