Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 Toán
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000. Luyện tập
8652 – 3917 = ?
5
3
* 2 không trừ được 7, lấy 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
7
4
* 1 thêm 1 bằng 2; 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.
* 6 không trừ được 9, lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1.
* 3 thêm 1 bằng 4; 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.
8652 – 3917 = 4735
Thực hành :
Bài 1
Tính:
3458
2655
0959
2637
Bài 2
Đặt tính rồi tính:
b) 9996 – 6669 2340 - 512
a) 5482 – 1956 8695 – 2772
Một cửa hàng có 4283 m vải, đã bán được 1635 m vải.
Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu m vải?
Bài 3
Tóm tắt:
Có : 4283 m
Đã bán : 1635 m
Còn lại : …. m ?
1635 m
? m
Tóm tắt:
Một cửa hàng có 4283 m vải, đã bán được 1635 m vải.
Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu m vải?
Bài 3
Tóm tắt:
Có : 4283 m
Đã bán : 1635 m
Còn lại : …. m ?
Bài giải:
Số mét vải cửa hàng còn lại là:
4283 – 1635 = 2648 (m)
Đáp số: 2648 m vải
Dặn dò: Về ôn lại bài Hoàn thành tất cả các bài trong SGk trang 104 – 105 chưa làm và làm sai