MÔN TOÁN - LỚP 4.2
BIỂU ĐỒ
Giáo viên: Nguyễn Thị Trâm
1) Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào?
Kiểm tra bài cũ
2) Tìm số trung bình cộng của các số sau: 34; 91 và 64.
(34 + 91+ 64) : 3 = 63
Biểu đồ các con của năm gia đình
Biểu đồ có mấy cột, mỗi cột cho biết điều gì?
Biểu đồ gồm hai cột:

- Cột bên trái:
ghi tên các gia đình.

Cột bên phải:
Cho biết số con trai,
số con gái trong mỗi gia
đình đó.
Biểu đồ có mấy hàng? Mỗi hàng cho biết về điều gì?
- Biểu đồ có 5 hàng. Mỗi hàng cho biết tên của một gia đình và số con của gia đình đó.
Nhìn vào biểu đồ hãy cho biết:
1/ Tên của năm gia đình.
2/ Mỗi gia đình có mấy con trai và mấy con gái?
Nhìn vào biểu đồ hãy cho biết
1/ Tên của năm gia đình.
Tên của 5 gia đình là: gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng, gia đình cô Đào và gia đình cô Cúc.
2/ Mỗi gia đình có mấy con trai và mấy con gái?
+ Gia đình cô Mai có: 2 con gái
+ Gia đình cô Lan có: 1 con trai.
+ Gia đình cô Hồng có: 2 con, một trai
và một gái.
+ Gia đình cô Đào có: 1con gái
+ Gia đình cô Cúc có: 2 con trai
Bài tập 1
Bài tập 1
- Biểu đồ trên có mấy cột? - Mỗi cột cho biết về điều gì?
Biểu đồ trên có 5 cột.
Cột đầu tiên bên trái ghi tên các lớp 4 tham gia chơi thể thao.
Bốn cột còn lại cho biết các môn thể thao.
Bài tập 1
Biểu đồ trên có mấy hàng? Mỗi hàng cho biết về điều gì?
Biểu đồ trên có 3 hàng.
Mỗi hàng ghi tên một lớp và cho biết lớp đó tham gia những môn thể thao nào.
Bài tập 1
a/ Những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ?
Bài tập 1
Lớp 4A, 4B, 4C
b/ Khối lớp 4 tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào?
Khối lớp 4 tham gia 4 môn thể thao là: bơi lội, nhảy dây, cờ vua, đá cầu
Bài tập 1
c/ Môn bơi có mấy lớp tham gia, là những lớp nào?
Môn bơi có 2 lớp tham gia là lớp 4A và lớp 4C.
Bài tập 1
d/ Môn nào có ít lớp tham gia nhất?
Môn cờ vua chỉ có một lớp tham gia là lớp 4A.
Bài tập 1
e/ Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả mấy môn? Hai lớp đó cùng tham gia những môn nào?
Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả 3 môn. Hai lớp cùng tham gia môn đá cầu.
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 2
Biểu đồ trên gồm mấy cột?
Biểu đồ trên gồm 2 cột: Cột bên trái ghi tên năm. Cột bên phải ghi số tạ thóc mà gia đình bác Hà thu hoạch.
Bài tập 2
Biểu đồ trên gồm mấy hàng?
Biểu đồ trên gồm 3 hàng. Mỗi hàng ghi tên một năm và cho biết năm đó bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc.
Bài tập 2
Bài tập 2
a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc ?
Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được 50 tạ thóc
50 tạ = 5 tấn
Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được 5 tấn thóc.
Bài tập 2
Bài tập 2
Bài giải
Số tạ thóc năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch nhiều hơn năm 2000 là:
50 – 40 = 10 (tạ)
Đáp số: 10 tạ thóc.
SỐ NHÃN VỞ CỦA BA BẠN SƯU TẦM
Chú ý: Mỗi chỉ 10 cái nhãn vở
AI NHANH, AI ĐÚNG
SỐ NHÃN VỞ CỦA BA BẠN SƯU TẦM
1) Bạn Bích có bao nhiêu cái nhãn vở?
A) 10 cái
B) 20 cái
C) 30 cái
0
1
2
3
4
5
C) 30 cái
SỐ NHÃN VỞ CỦA BA BẠN SƯU TẦM
2) Bạn Thanh có nhiều hơn bạn Hồng bao nhiêu cái nhãn vở?
A) 20 cái
B) 30 cái
C) 40 cái
0
1
2
3
4
5
A) 20 cái
SỐ NHÃN VỞ CỦA BA BẠN SƯU TẦM
3) Trung bình mỗi bạn có bao nhiêu cái nhãn vở?
A) 10 cái
B) 20 cái
C) 30 cái
0
1
2
3
4
5
C) 30 cái
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
nguon VI OLET