Toán
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
KIỂM TRA BÀI CŨ
2
3
5
3
2 + 5
3
=
=
7
3
2
3
2
4
+
+
8
12
6
12
+
=
=
14
12
1
2
Muốn cộng hai phân số
cùng mẫu số ta làm thế nào?
=
7
6
Muốn cộng hai phân số
khác mẫu số ta làm thế nào?
Toán

Toán
Phép trừ phân số
5
6
3
6
?
2
6
Ví dụ: Từ băng giấy màu, lấy ra băng giấy để cắt chữ.
3
6
5
6
Hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy?
Ta phải thực hiện phép tính:
5
6
3
6
-
Ta có:
5
6
3
6
-
5 - 3
6
=
2
6
=
Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta làm thế nào?
Muốn trừ hai phân số cùng MS, ta trừ TS của phân số thứ nhất cho TS của phân số thứ hai và giữ nguyên MS.

Toán
Phép trừ phân số
Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.
GHI NHỚ:
Phép trừ phân số
Thực hành
Bài tập 1/ Tính
15
16
7
16
-
7
4
3
4
-
9
5
3
5
-
17
49
12
49
-
;
;
;
a)
b)
c)
d)

Toán
Phép trừ phân số
Thực hành
Bài tập 1/ Tính:
15
16
7
16
-
a)
7
4
3
4
-
b)
9
5
3
5
-
c)
17
49
12
49
-
d)
15 - 7
16
=
8
16
=
7 - 3
4
=
4
4
=
9 - 3
5
=
6
5
=
17 - 12
49
=
5
49
=
1
2
=
1
=
15 - 7

Toán
Phép trừ phân số
Thực hành
7
5
15
25
-
b)
3
4
8
-
c)
11
4
6
8
-
d)
Bài tập 2/ Rút gọn rồi tính:
2
3
3
9
-
a)
=
2
Bài tập 2/ Rút gọn rồi tính:

Toán
Phép trừ phân số
Thực hành
2
3
3
9
-
a)
=
Bài tập 2/ Rút gọn rồi tính:
?
3
9
=
3 : 3
9 : 3
1
3
=
2
3
1
3
-
=
1
3
7
5
15
25
-
b)
=
7
5
3
5
-
=
4
5
Toán
3
2
4
8
-
c)
11
4
6
8
-
d)
Phép trừ phân số
Thực hành
Bài tập 2/ Rút gọn rồi tính:
=
=
2
3
2
1
-
11
4
3
4
-
=
=
2
2
4
8
=
2
=
1
Toán
Bài 3:
Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng 5/19 tổng số huy chương của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được?
Phép trừ phân số
TÓM TẮT:
Huy chương vàng: tổng số.
Huy chương bạc và đồng: . . . . tổng số?
5
19
Bài giải
Số huy chương bạc và đồng chiếm số phần là:
- = (tổng số
huy chương)
Đáp số: (tổng số
huy chương)
19
19
5
19
14
19
14
19
Bài giải
Số huy chương bạc và đồng chiếm số phần là:
1- = (tổng số
huy chương)
Đáp số: (tổng số
huy chương)
5
19
14
19
14
19
Cách 1
Cách 2
Phép trừ phân số
=
1
7
3
2
3
-
5
3
Đ
=
2
2
2
1
2
-
1
3
S
=
3
S
3
4
2
4
-
5
4
=
4
Đ
5
5
4
5
-
1
5
=
5
5
2
4
2
-
1
2
Đ
Đúng ghi Đ sai ghi s vào ô trống:
Trò chơi:”
Về nhà
Làm VBT trang 39
Chuẩn bị bài:”Phép trừ
phân số(TT)”
Phép trừ phân số
Toán