Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019
1.Kiểm tra bài cũ:
LUYỆN TẬP
Tính:
4
1
3
2
2
4
+
+
-
3
5
2
Môn: Toán
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
5 - 1 = 4
a) Hình thành phép trừ trong phạm vi 5
2. Bài mới
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
5 - 2 = 3
a) Hình thành phép trừ trong phạm vi 5
2. Bài mới
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
5 - 3 = 2
a) Hình thành phép trừ trong phạm vi 5
2. Bài mới
5 - 4 = 1
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
a) Hình thành phép trừ trong phạm vi 5
2. Bài mới
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
2. Bài mới
Luyện thuộc bảng trừ trong phạm vi 5
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
2. Bài mới
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1
Luyện thuộc bảng trừ trong phạm vi 5
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
2. Bài mới
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1
Luyện thuộc bảng trừ trong phạm vi 5
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
2. Bài mới
b) Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
2. Bài mới
b) Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
2. Bài mới
b) Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5
Vậy 4 phép cộng thay đổi số hạng
nhưng kết quả không thay đổi
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
c/ Thực hành:
Tính ( HS làm nối tiếp)
2 – 1 =
3 – 1 =
4 – 1 =
5 – 1 =
1
2
3
4
3 – 2 =
4 – 2 =
5 – 2 =
1
2
3
4 – 3 =
5 – 3 =
1
2
5 – 4 =
1
1
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
Tính: ( Thi đua giữa 3 em đại diện của 3 nhóm)
5 – 1 =
5 – 2 =
5 – 3 =
5 – 4 =
4
3
2
1
2
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
Tính: Làm bảng nhóm
5
3
2
1
4
4
4
5
5
5
2
2
1
1
3
3
2
4
3
T? 1 T? 2 T? 3
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
5
-
2
=
3
Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019
Môn: Toán
Phép trừ trong phạm vi 5
5 - 1 = 4
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
5 - 4 = 1
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5
* Trò chơi củng cố: “Tìm nhà”
Em hãy chỉ đường để mỗi con vật đều tìm được số của nhà mình bằng kết quả phép tính mỗi con mang trên mình.