Toán
Phép trừ
KHỞI ĐỘNG
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2021
Toán
Phép trừ

GIẢI CỨU
RỪNG XANH
POW!
Kết quả của phép tính 300 000 + 200 000 =
500 000
Tính nhẩm
2 000 000 + 4 000 000 =
6 000 000
Kết quả của phép tính 300 150 + 100 350 =
400 500
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2021
Toán
Phép trừ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố kiến thức về phép trừ các số có 6 chữ số
- HS thực hiện thành thạo phép tính trừ có nhớ và không nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp.
- Tính chính xác, cẩn thận, làm việc nhóm tích cực
- Góp phần phát triển các NL: NL tự học, làm việc nhóm, NL tính toán
* Bài tập cần làm : BT1, BT2 (dòng 1), BT3.
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2021
Toán
Phép trừ
a. 865 279 – 450 237 = ?
Hãy nêu cách thực hiện phép trừ?
Đặt tính: Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng hàng, viết thẳng cột với nhau. Viết dấu trừ “-” và kẻ gạch ngang.
Tính: Trừ theo thứ tự từ phải sang trái.
Cách thực hiện phép trừ:
- Bước 1: Đặt tính
- Bước 2: Tính
Số bị trừ
Số trừ
Hiệu
b) 647 253 – 285 749 = ?
a) 865 279 – 450 237 = ?
Toán
Phép trừ
a) 865279 - 450237 = ?
- 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 
Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:
- 9 trừ 7 bằng 2, viết 2.
- 6 trừ 5 bằng 4, viết 1.
- 5 trừ 0 bằng 5, viết 5.
- 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.
865279
450237
-
4
0
5
1
2
- 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.
4
865279 − 450237 =
Toán
Phép trừ
415042
b) 647253 – 285749 = ?
Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:
13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1.
4 thêm 1 bằng 5, 5 trừ 0 bằng 0, viết 0. 
12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
5 thêm 1 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.
14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1.
2 thêm 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3.
647253
285749
3
6
1
5
0
4
-
647253 − 285749 =
361504
b. 647253 - 285749 = ?
* Em hãy nêu sự khác biệt của 2 phép tính trên?
a. 865279 - 450237 = ?
Đây là phép trừ không nhớ
Đây là phép trừ
có nhớ
865 279
450 237
-
647 253
285 749
-
Khi trừ phép trừ có nhớ, cần
nhớ sang hàng bên cạnh.
415 042
361 504
Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:
Bước 1:Đặt tính
Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
Bước 2:Tính
Trừ các chữ số ở từng cột theo thứ tự từ phải sang trái.
*Lưu ý: Nếu phép trừ có nhớ thì nhớ vào hàng kế tiếp liền trước nó của số trừ.

Toán
Phép trừ
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
987864 – 783251
969696 – 656565
b) 839084 - 246937
628450 - 35813
987 864
783 251
969 696
656 565
839 084
246 937
628 450
35 813
-
-
-
-
3
1
6
4
0
2
1
3
1
3
1
3
7
4
1
2
9
5
7
3
6
2
9
5
Bài 2: Tính:
48 600
9 455
80 000
48 765
-
-
5
4
1
9
3
5
3
2
1
3
a. 48 600 – 9 455
b. 80 000 – 48 765
* Bài 3. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh.
Hà Nội
Nha Trang
TP.
Hồ Chí Minh
1315km
1730km
? km
Bài giải
Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là:
1730 – 1315 =
Đáp số: 415km.
Tóm tắt
415 (km)
TRÒ CHƠI
Ai nhanh ai đúng
1. Kết quả của phép tính sau đúng hay sai?
548391
13184
1
5
5
6
1
4
S
5
4
3
2
1
0
2. Kết quả của phép tính sau đúng hay sai?
632534
233444
399 190
S
5
4
3
2
1
0
3 . Kết quả của phép tính sau đúng hay sai?
630000
223444
406556
Đ
5
4
3
2
1
0
Đặt tính: Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng hàng, viết thẳng cột với nhau. Viết dấu trừ “-” và kẻ gạch ngang.
Tính: Trừ theo thứ tự từ phải sang trái.
Lưu ý: Khi trừ phép trừ có nhớ, cần nhớ sang hàng bên cạnh.
Cách thực hiện phép trừ?
Dặn dò:
- Xem lại bài và làm lại các bài tập vào vở
- Làm vở bài tập toán
- Chuẩn bị bài mới : Luyện tập trang 40.
nguon VI OLET