NHIỆM KỲ 2021-2022
Tam Hưng, ngày 07 / 10 / 2021
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI 8B
NHIỆM KỲ 2021-2022
KHAI MẠC
Tam Hưng, ngày 07 / 10 / 2021
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI 8B
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI 8B
Tam Hưng, ngày 07 / 10 / 2021
NHIỆM KỲ 2021-2022
BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI 8B
NHIỆM KỲ 2021-2022
THAM LUẬN
Tam Hưng, ngày 07 / 10 / 2021
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI 8B
NHIỆM KỲ 2021-2022
PHÁT BIỂU Ý KIẾN
Tam Hưng, ngày 07 / 10 / 2021
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI 8B
NHIỆM KỲ 2021-2022
BẦU CỬ
Tam Hưng, ngày 07 / 10 / 2021
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI 8B
NHIỆM KỲ 2021-2022
BẾ MẠC
Tam Hưng, ngày 07 / 10 / 2021
nguon VI OLET