Phương Pháp Dạy Môn Gdqp

bài giảng điện tử Giáo dục Quốc phòng - An ninh Khác (Giáo dục Quốc phòng - An ninh)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 19       8      0
Ngày đăng 2016-03-20 10:17:14 Tác giả Anh Vũ Ngọc loại .ppt kích thước 0.32 M số trang 21
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

1chuyên đề những vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trung học phổ thông ??? đại tá, PGS,Ts Đặng Đức Thắng ?????2nội dung cơ bản của chuyên đề Đặc điểm, nhiệm vụ, nguyên tắc dạy học môn Giáo dục quốc phòng- an ninh (GDQP-AN)Phương hướng đổi mới phương pháp dạy học môn GDQP-AN ở THPT3I. ĐặC ĐIểM, NHIệM Vụ, NGUYÊN TắC DạY HọC GDQP-ANMục tiêu- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng QS, QP - AN- Giáo dục nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, yêu CNXH- Góp phần giáo dụ

 • Phương Pháp Dạy Môn GDQP - 1
 • Phương Pháp Dạy Môn GDQP - 2
 • Phương Pháp Dạy Môn GDQP - 3
 • Phương Pháp Dạy Môn GDQP - 4
 • Phương Pháp Dạy Môn GDQP - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

1

chuyên đề
những vấn đề chung
về đổi mới phương pháp dạy học
môn giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trung học phổ thông
???

đại tá, PGS,Ts Đặng Đức Thắng
?????
2
nội dung cơ bản của chuyên đề
Đặc điểm, nhiệm vụ, nguyên tắc dạy học môn Giáo dục quốc phòng- an ninh (GDQP-AN)
Phương hướng đổi mới phương pháp dạy học môn GDQP-AN
ở THPT
3
I. ĐặC ĐIểM, NHIệM Vụ, NGUYÊN TắC DạY HọC GDQP-AN
Mục tiêu
- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng QS, QP - AN
- Giáo dục nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, yêu CNXH
- Góp phần giáo dục toàn diện
Nội dung
- Mang tính tổng hợp, tích hợp cao
- Vừa có cả lý thuyết và thực hành
- Liên quan mật thiết với nhiều môn học,nhiều chuyên ngành đào tạo khác
tổ chức
- Được thực hiện dưới sự chỉ đạo của các Bộ, ngành, địa phương
- Tổ chức học ở các trung tâm GDQP, các nhà trường
1. Đặc điểm dạy học
GDQP-AN
Phương pháp
- Kết hợp sử dụng các phương pháp lý thuyết và thực hành rèn luyện các kỹ năng QS, QP- AN
- Vận dụng các PPDH tích cực kết hợp với các PTKTDH hiện đại
4
2. Những nhiệm vụ dạy học gdqp-An

Trang bị hệ thống kiến thức,
kỹ năng về quân sự,
quốc phòng - an ninh

Hình thành, phát triển tư duy quân sự, góp phần phát triển
trí tuệ, khả năng sáng tạo cho người học

Giáo dục lòng yêu nước,
trách nhiệm công dân, góp phần
giáo dục toàn diện nhân cách người học

Chuẩn bị tâm lý cho người học sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ quốc phòng- an ninh
5
3. Các nguyên tắc dạy học gdqp-AN
Thống nhất giữa
lý luận và thực tiễn
Thống nhất giữa
sự chỉ đạo của G và
sự tự giác, tích cực,
độc lập của H
Thống nhất giữa
cụ thể và trừu tượng
Thống nhất giữa tính
vững chắc của kiến
thức và tính linh hoạt
sáng tạo của tư duy
Thống nhất giữa
yêu cầu cao và khả
năng lĩnh hội của
người học
Thống nhất giữa
cá nhân và tập thể

Thống nhất
giữa tính tư
tưởng và tính
khoa học
6
ii. Phương hướng đổi mới phương pháp dạy học môn giáo dục quốc phòng-AN NINH


Nắm vững và vận dụngtổng hợp các PPDH cơ bản
7
Khái quát các PPDH cơ bản
8
2. Vận dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực nhận thức trong dạy học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh
Căn cứ
vận dụng,
lựa chọn
Các ppdh
Từ yêu cầu các nguyên tắc DH
Từ mục tiêu, yêu cầu môn học GDQP-AN
Từ nội dung học tập
Từ khả năng sư phạm của GV, khả năng
nhận thức của H
Từ các điều kiện dạy học cụ thể
9
Vận dụng dạy học nêu vấn đề
10
Một số cách thức xây dựng vấn đề học tập, tạo ra tình huống có vấn đề
*Nêu lên những mâu thuẫn giữa lý luận và thực tiễn
*Nêu lên mâu thuẫn giữa quan niệm thông thường và quan niệm khoa học ( "tình huống không phù hợp")
*Nêu lên các ý kiến, quan niệm khác nhau ( "tình huống xung đột")
*Đưa ra các quan điểm phản động, phản khoa học đòi hỏi phản bác ("tình huống phản bác")
11
Vận dụng phương pháp đóng vai
Các bước
cơ bản của
buổi học
đóng vai
Xác định mục tiêu dạy học
Thiết kế, phổ biến kịch bản
Phân vai
Nêu quy tắc, cách thức nhập vai,
sự tương tác giữa các vai
G điều khiển các tình huống đóng vai;
H vào vai, thể hiện các thao tác,
hành vi diễn
Thảo luận, rút kinh nghiệm
Đánh giá tổng kết buổi học
12
* Trắc nghiệm khách quan (Test) được xem như là một phương pháp đo đạc và đánh giá khách quan trình độ, khả năng, kết quả nhận thức của người học bằng hệ thống các câu hỏi theo những tiêu chí nhất định
Vận dụng trắc nghiệm khách quan
* Một số dạng câu trắc nghiệm điển hình
Câu điền khuyết
Câu lựa chọn đúng - sai
Câu lựa chọn nhiều phương án
Câu lựa chọn cặp đôi
13
- Loại câu điền khuyết
Loại câu đòi hỏi người học phải nhớ lại và cung cấp (điền thêm) câu trả lời bằng một hay một vài từ trên cơ sở của một câu hỏi trực tiếp hay một câu nhận định còn chưa đầy đủ.
Ví dụ: Tư tưởng chỉ đạo của Đảng về xây dựng nền QPTD, ANND là: Gắn nhiệm vụ quốc phòng với nhiệm vụ an ninh; phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng, an ninh với hoạt động... ...14
- Loại câu lựa chọn "đúng- sai"
Loại câu yêu cầu người học phải lựa chọn một trong hai câu trả lời có thể được: đúng hoặc sai; có hoặc không khi tiếp xúc với một thông tin nào đấy.
Ví dụ:
Chức năng của Quân đội ta là chiến đấu, công tác, lao động sản xuất?
"đúng" "sai"
15
- Loại câu lựa chọn nhiều phương án
Thường có hình thức một câu hỏi dẫn được nối tiếp bằng nhiều câu trả lời (thường là 3-4 câu)đòi hỏi người học phải lựa chọn ra câu đúng.
Ví dụ: Nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội là:
(a)- Tuyệt đối, trực tiếp
(b)- Tuyệt đối, toàn diện
(c)- Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt
16
- Loại câu lựa chọn cặp đôi
Là loại câu đòi hỏi người học lựa chọn ghép hai vế câu thành một thông tin trọn vẹn, chính xác.
Ví dụ: Hãy sắp xếp các nội dung sau đây theo đúng vị trí của nó trong vấn đề "Xây dựng nền QPTD, ANND"
(1)- Nền QPTD, ANND được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại
(a)- Nội dung
(2)- Xây dựng tiềm lực, thế trận QPTD, ANND
(3)- Tăng cường GDQP-AN; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nâng cao chất lượng LLVTND
(b)- Biện pháp
17
3. Đổi mới các HTTCDH GDQP-AN
a. Đa dạng hoá các HTTCDH
Bài giảng
Tự học
Thảo luận, Xêmina
1
3
2
4
Thực hành, diễn tập
5
Các hình thức bổ trợ
18
Nội dung
Đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng, tính thực tiẽn, tính giáo dục
b. Đổi mới bài giảng theo hướng hoạt động hoá người học
Phương pháp
Vận dụng các PPDH phù hợp, phát huy tính tích cực nhận thức của H
Tổ chức
Chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, phát huy dân chủ trong học tập
Yêu cầu
19
Chuẩn bị
Quy trình thực hiện bài giảng (BG)
Tiến hành
20
PPDH môn GDQP-AN là sự vận dụng lý luận và PPDH chung vào một lĩnh vực dạy học cụ thể: dạy học GDQP-AN. Phương pháp bộ môn GDQP-AN phản ánh những nét đặc thù về mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, tổ chức dạy học môn học này.
Kết luận
Đến lượt mình, PPDH môn GDQP-AN lại là những chỉ dẫn chung cho việc dạy học từng bộ môn riêng biệt trong GDQP-AN. Vì vậy, trong dạy học các bộ môn cụ thể như: Đường lối quân sự, Công tác quốc phòng, Chiến thuật và kỹ thuật quân sự. cần phải tính đễn những nét riêng của từng bộ môn để có sự vận dụng những hình thức, PPDH chung cho phù hợp.
Trong dạy học GDQP-AN ở THPT cần phải thường xuyên đổi mới các PPDH theo hướng tích cực vận dụng các phương pháp tiên tiến kết hợp với sử dụng các PTKTDH hiện đại, đổi mới nội dung và các điều kiện dạy học khác.
21
Xin chân thành cảm ơn
Sự theo dõi của
các đồng chí và các bạn!

Nguồn:Anh Vũ Ngọc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Phương Pháp Dạy Môn GDQP
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngPhuong_phap_day_mon_GDQP.ppt[0.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
jokj0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-03-20 10:17:14
Loại file
ppt
Dung lượng
0.32 M
Trang
21
Lần tải
19
Lần xem
8
bài giảng điện tử Phương Pháp Dạy Môn GDQP

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Phương pháp dạy môn GDQP
  Thể dục 10
  Phương pháp dạy môn GDQP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2012

  Xem: 10

 • Phương pháp dạy môn GDQP
  GD Quốc phòng - An ninh
  Phương pháp dạy môn GDQP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Quốc phòng - An ninh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2012

  Xem: 11

 • Phương Pháp Dạy Môn GDQP
  Bài giảng khác
  Phương Pháp Dạy Môn GDQP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 19

 • Phương pháp dạy môn GDQP
  Thể dục 10
  Phương pháp dạy môn GDQP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Thể dục 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2012

  Xem: 0

 • Phương pháp dạy học môn Văn
  Tiếng Anh 9
  Phương pháp dạy học môn Văn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2009

  Xem: 74

 • Phuong phap day mon Tin hoc
  Tin học
  Phuong phap day mon Tin hoc

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2014

  Xem: 9

 • PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - MÔN TOÁN
  Bài giảng khác
  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - MÔN TOÁN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2012

  Xem: 9

 • phuong phap day mon Tin hoc
  Bài giảng khác
  phuong phap day mon Tin hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2013

  Xem: 9

 • Phương pháp dạy học môn toán
  Toán học 9
  Phương pháp dạy học môn toán

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2010

  Xem: 0

 • Phuong phap day mon Tin hoc
  Lịch sử
  Phuong phap day mon Tin hoc

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2014

  Xem: 6