Quang hợp

Đăng ngày 10/19/2012 11:33:04 PM | Thể loại: Sinh học 6 | Chia sẽ bởi: Ái Lâm Quang | Lần tải: 233 | Lần xem: 288 | Page: 14 | Kích thước: 4.64 M | Loại file: ppt

  • Quang hợp - 1
  • Quang hợp - 2
  • Quang hợp - 3
  • Quang hợp - 4
  • Quang hợp - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo
tinh bột khi có ánh sáng?
Thí nghiệm 1 SGK/ trang 21.1
Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người
ta thường thả thêm trong bể các loại rong?
Vì trong quá trình chế tạo tinh bột, cây sẽ nhả
khí oxi vào trong nước cung cấp cho các loài cá.

1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
Khí oxi
Tinh bột
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
 Quan sát sơ đồ sau, hãy cho biết lá cây cần chất gì để chế tạo tinh bột?
Lá cần nước để chế tạo tinh bột. Nước chủ yếu được lấy từ đất nhờ lông hút của rễ, nước được chuyển từ rễ lên lá qua mạch gỗ của rễ, thân, cuống, vào lá.
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Khí oxi
Nước
Vậy ngoài nước, lá cây còn cần chất gì để chế tạo tinh bột? Hãy tìm hiểu thí nghiệm sau.
Thí
nghiệm
Từ kết quả đó em có thể rút ra kết luận gì?
Lá cây trong chuông nào không thể
chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?
Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A
khác với cây trong chuông B ở điểm nào?
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Trong chuông A có cốc nước vôi trong, để dung
dịch này hấp thụ hết khí cacbônic trong chuông
Lá cây trong chuông A không có tinh bột tạo thành
vì khi thử dung dịch iôt lá không có màu xanh tím
Để chế tạo tinh bột lá cây cần khí cacbonic
Thí nghiệm
1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
Cây sử dụng nuớc và khí cacbônic để chế tạo tinh bột.
2. Khái niệm về quang hợp
Khí cacbonic
Khí oxi
Tinh bột
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
 Từ sơ đồ, hãy phát biểu khái niệm đơn giản về quá trình quang hợp?
Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả ra khí oxi.
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
Khí cacbonic
Khí oxi
Nước
1. Cây cần những chất gì để chế tạo tinh bột?
Cây sử dụng nuớc và khí cacbônic để chế tạo tinh bột.
2. Khái niệm về quang hợp
Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả ra khí oxi.
 Từ tinh bột cùng với các muối khoáng hòa tan, lá cây còn chế tạo được nhiều loại chất hữu cơ khác cần thiết cho cây, nhưng khi chế tạo những chất này lá cây không cần ánh sánh như khi chế tạo ra tinh bột.
Quá trình cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và ánh sáng mặt trời để chế tạo tinh bột và nhã khí oxi
1
11 chữ cái – Chất có trong lá, có khả năng tổng hợp tinh bột khi có ánh sáng mặt trời
H
T
D
I
P


C

C
L

P
2
8 chữ cái – Tên các cơ quan sinh dưỡng của thực vật

H
Â
N
Á
T
L
R
H
3
3 chữ cái – Chất khí do cây thải ra khi chế tạo tinh bột
X
I
O
O
4
7 chữ cái – Điều kiện cần thiết cho cây thực hiện quá trình chế tạo tinh bột
N
S
Á
N
H
G
Á
G
5
8 chữ cái – Chất khí cần cho cây chế tạo tinh bột
A
B
Ô
N
C
C
I
C
A
6
4 chữ cái – Chất lỏng được rễ lấy từ đất để chế tạo tinh bột
Ư
C

N
N
7
9 chữ cái – Tên các cơ quan sinh dưỡng của thực vật
O
Q
U


A
H
H
T
Q
U
P
H
O
G
A
N
Q
U
N
A
H
G
Q

P
Về nhà học bài và xem trước bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp.