Revision for the first term

Đăng ngày 12/3/2011 11:59:30 AM | Thể loại: Tiếng Anh 10 (Sách cũ) | Chia sẽ bởi: Đoan Tạ Thị Thùy | Lần tải: 208 | Lần xem: 0 | Page: 29 | Kích thước: 3.66 M | Loại file: ppt
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Revision for the first term, Tiếng Anh 10 (Sách cũ). . nslide trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Revision for the first term .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Revision for the first term trong chuyên mục Tiếng Anh 10 (Sách cũ) được chia sẽ bởi bạn Đoan Tạ Thị Thùy đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào mục Tiếng Anh 10 (Sách cũ) , có tổng cộng 29 trang, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Tiếng Anh 10 (Sách cũ) ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Revision 1 1 2 4 2 3 4 2 3 * Write down the structure of conditional sentence type 2, tiếp theo là *Choose the best answer: If I…………, kế tiếp là you, I would go to Paris,còn cho biết thêm A,còn cho biết thêm was B, kế tiếp là Were C, thêm nữa is D, tiếp theo là are * Write down the structure of conditional sentence type 2, bên cạnh đó *Choose the best answer: If I…………, bên cạnh đó you, I would go to Paris A, nói thêm https://nslide.com/bai-giang/revision-for-the-first-term.0svmxq.html

Nội dung

Revision
1
1
2
4
2
3
4
2
3

* Write down the structure of
conditional sentence type 2.

*Choose the best answer:
If I………….you, I would go to Paris.
A. was
B. Were
C. is
D. are

* Write down the structure of
conditional sentence type 2.*Choose the best answer:
If I………….you, I would go to Paris
A. was
B. were
C. is
D. are
If + s + Ved / V2 , S + would + V1
were

* Write down the structure of
The simple present tense’s passive voice form.

* Choose the best answer:
My clothes ………………..by my sister.
A. is washes
B . is washed
C. are washes
D. are washed

* Write down the structure of
The simple present tense’s passive voice form.


* Choose the best answer:
My clothes ………………..by my sister.
A. is washes
B . is washed
C. are washes
D. are washed

S + is / am / are + V3 / Ved + by O

* Write down the structure of
conditional sentence type 3.

* Choose the best answer:
If I had had a lot of money,
I ………………….this house.
A. would buy
B. would have buy
C. would have bought
D. buy

* Write down the structure of
conditional sentence type 3.* Choose the best answer:
If I had had a lot of money,
I ………………….this house.
A. would buy
B. would have buy
C. would have bought
D. buy
If + s+ had +V3 / Ved ,
S + would have + V3 / Ved

* Write down the structure of
the simple past tense’s passive voice form.

* Choose the best answer:
I …………… a bike by my sister.
was given
B. was give
C. were given
D. were give


* Write down the structure of
the simple past tense’s passive voice form.


* Choose the best answer:
I …………… a bike by my sister.
was given
B. was give
C. were given
D. were give

S + was / were + V3 / Ved + by O
* List out five WH-words at least.

*Choose the best answer :

A: “…………is your favourite singer ?”
B: “My Tam”
A. when
B. that
C. where
D. who
* List out five WH-words at least.


* Choose the best answer :
A: “…………is your favourite singer ?”
B: “My Tam”
A. when
B. that
C. where
D. who
Who , where , when , what , how ,…


* Write down the structure of
the simple future tense’s passive voice form.
* Choose the best answer:
A new hospital ……………in this city next year.
A. will build
B. Will be built
C. will built
D. built* Write down the structure of
the simple future tense’s passive voice form.


* Choose the best answer:
A new hospital ……………in this city next year.
A. will build
B. Will be built
C. will built
D. built

S + will / shall + be + V3 / Ved + by O
Congratulation !
You are a lucky person !
+ 10 points


* Write down the structure of
the past continuous tense’s passive voice form.

* Choose the best answer:
My computer …………… by my brother .
A. was repaired
B. repaired
C. was repairing
D. was being repaired


* Write down the structure of
the past continuous tense’s passive voice form.


* Choose the best answer:
My computer …………… by my brother .
A. were being repaired
B. repaired
C. was repairing
D. was being repaired

S + was / were + being + V3 / Ved + by O
* Choose the best answer:
It was not until that she was 10 that she …………… how to swim.
A. know
B. knows
C. knew
D.to know
* Using “ It was not until” to rewrite this following sentence:
My sister didn’t start talking until she was 3.


* Choose the best answer:
It was not until that she was 10 that she …………… how to swim.
A. know
B. knows
C. knew
D.to know
* My sister didn’t start talking until she was 3.
It was not until my sister was 3 that she started talking.

* Show Will vs. be going to in the usage.

* Choose the best answer :

Why are you buying so much food ?
-We ……….. a party tonight.
A. will have
B. are going to have
C. would have
D. have

* Show Will vs. be going to in the usage.
* Why are you buying so much food ?
-We ……….. a party tonight.
A. will have
B. are going to have
C. would have
D. have
-“Will” is used to express a decision made at the
moment of speaking.
- “Going to” is used to express a decision thought about before the moment of speaking.
Congratulation !
You are a lucky person !
+ 10 points


* Write down the structure of
the present continuous tense’s passive voice form.

* Choose the best answer:
A letter …………… by my mother right now.
A. is writing
B. writes
C. is being written
D. are being written


* Write down the structure of
the present continuous tense’s passive voice form.


* Choose the best answer:
A letter …………… by my mother right now.
A. is writing
B. writes
C. is being written
D. are being written

S + is/am/are + being + V3 / Ved + by O