Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Revision for the first term - 1
 • Revision for the first term - 2
 • Revision for the first term - 3
 • Revision for the first term - 4
 • Revision for the first term - 5
 • Revision for the first term - 6
 • Revision for the first term - 7
 • Revision for the first term - 8
 • Revision for the first term - 9
 • Revision for the first term - 10
 • Revision for the first term - 11
 • Revision for the first term - 12
 • Revision for the first term - 13
 • Revision for the first term - 14
 • Revision for the first term - 15
 • Revision for the first term - 16
 • Revision for the first term - 17
 • Revision for the first term - 18
 • Revision for the first term - 19
 • Revision for the first term - 20
 • Revision for the first term - 21
 • Revision for the first term - 22
 • Revision for the first term - 23
 • Revision for the first term - 24
 • Revision for the first term - 25
 • Revision for the first term - 26
 • Revision for the first term - 27
 • Revision for the first term - 28
 • Revision for the first term - 29
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Revision for the first term

Đăng ngày 12/3/2011 11:59:30 AM | Thể loại: Tiếng Anh 10 (Sách cũ) | Lần tải: 208 | Lần xem: 0 | Page: 29 | FileSize: 3.66 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Revision for the first term, Tiếng Anh 10 (Sách cũ). . nslide chia sẽ tới đọc giả thư viện Revision for the first term .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , bài giảng Revision for the first term thuộc danh mục Tiếng Anh 10 (Sách cũ) được chia sẽ bởi bạn Đoan Tạ Thị Thùy đến bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Tiếng Anh 10 (Sách cũ) , có tổng cộng 29 page, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 10 (Sách cũ) ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Revision 1 1 2 4 2 3 4 2 3 * Write down the structure of conditional sentence type 2, ngoài ra *Choose the best answer: If I…………, kế tiếp là you, I would go to Paris, bên cạnh đó A, bên cạnh đó was B, nói thêm là Were C, bên cạnh đó is D, tiếp theo là are * Write down the structure of conditional sentence type 2, bên cạnh đó *Choose the best answer: If I…………, ngoài ra you, I would go to Paris A, tiếp theo là was B, kế tiếp là were C, cho biết

https://nslide.com/bai-giang/revision-for-the-first-term.0svmxq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tiếng Anh 10 (Sách cũ)


Revision
1
1
2
4
2
3
4
2
3

* Write down the structure of
conditional sentence type 2.

*Choose the best answer:
If I………….you, I would go to Paris.
A. was
B. Were
C. is
D. are

* Write down the structure of
conditional sentence type 2.*Choose the best answer:
If I………….you, I would go to Paris
A. was
B. were
C. is
D. are
If + s + Ved / V2 , S + would + V1
were

* Write down the structure of
The simple present tense’s passive voice form.

* Choose the best answer:
My clothes ………………..by my sister.
A. is washes
B . is washed
C. are washes
D. are washed

* Write down the structure of
The simple present tense’s passive voice form.


* Choose the best answer:
My clothes ………………..by my sister.
A. is washes
B . is washed
C. are washes
D. are washed

S + is / am / are + V3 / Ved + by O

* Write down the structure of
conditional sentence type 3.

* Choose the best answer:
If I had had a lot of money,
I ………………….this house.
A. would buy
B. would have buy
C. would have bought
D. buy

* Write down the structure of
conditional sentence type 3.* Choose the best answer:
If I had had a lot of money,
I ………………….this house.
A. would buy
B. would have buy
C. would have bought
D. buy
If + s+ had +V3 / Ved ,
S + would have + V3 / Ved

* Write down the structure of
the simple past tense’s passive voice form.

* Choose the best answer:
I …………… a bike by my sister.
was given
B. was give
C. were given
D. were give


* Write down the structure of
the simple past tense’s passive voice form.


* Choose the best answer:
I …………… a bike by my sister.
was given
B. was give
C. were given
D. were give

S + was / were + V3 / Ved + by O
* List out five WH-words at least.

*Choose the best answer :

A: “…………is your favourite singer ?”
B: “My Tam”
A. when
B. that
C. where
D. who
* List out five WH-words at least.


* Choose the best answer :
A: “…………is your favourite singer ?”
B: “My Tam”
A. when
B. that
C. where
D. who
Who , where , when , what , how ,…


* Write down the structure of
the simple future tense’s passive voice form.
* Choose the best answer:
A new hospital ……………in this city next year.
A. will build
B. Will be built
C. will built
D. built* Write down the structure of
the simple future tense’s passive voice form.


* Choose the best answer:
A new hospital ……………in this city next year.
A. will build
B. Will be built
C. will built
D. built

S + will / shall + be + V3 / Ved + by O
Congratulation !
You are a lucky person !
+ 10 points


* Write down the structure of
the past continuous tense’s passive voice form.

* Choose the best answer:
My computer …………… by my brother .
A. was repaired
B. repaired
C. was repairing
D. was being repaired


* Write down the structure of
the past continuous tense’s passive voice form.


* Choose the best answer:
My computer …………… by my brother .
A. were being repaired
B. repaired
C. was repairing
D. was being repaired

S + was / were + being + V3 / Ved + by O
* Choose the best answer:
It was not until that she was 10 that she …………… how to swim.
A. know
B. knows
C. knew
D.to know
* Using “ It was not until” to rewrite this following sentence:
My sister didn’t start talking until she was 3.


* Choose the best answer:
It was not until that she was 10 that she …………… how to swim.
A. know
B. knows
C. knew
D.to know
* My sister didn’t start talking until she was 3.
It was not until my sister was 3 that she started talking.

* Show Will vs. be going to in the usage.

* Choose the best answer :

Why are you buying so much food ?
-We ……….. a party tonight.
A. will have
B. are going to have
C. would have
D. have

* Show Will vs. be going to in the usage.
* Why are you buying so much food ?
-We ……….. a party tonight.
A. will have
B. are going to have
C. would have
D. have
-“Will” is used to express a decision made at the
moment of speaking.
- “Going to” is used to express a decision thought about before the moment of speaking.
Congratulation !
You are a lucky person !
+ 10 points


* Write down the structure of
the present continuous tense’s passive voice form.

* Choose the best answer:
A letter …………… by my mother right now.
A. is writing
B. writes
C. is being written
D. are being written


* Write down the structure of
the present continuous tense’s passive voice form.


* Choose the best answer:
A letter …………… by my mother right now.
A. is writing
B. writes
C. is being written
D. are being written

S + is/am/are + being + V3 / Ved + by O

Sponsor Documents