Lĩnh vực phát triển nhận thức
Đề tài: Đếm đến 7- nhận biết nhóm có 7 đối tưuơưng
-nhận biết chữ số 7
Giao viên; Thi?u Th? H?nh


1. ổn định Tổ chức:
2. Phuơng pháp và hình thức tổ chức

a, ễn s? lu?ng v� ch? s? trong ph?m vi 6
6
6
3
6
2
1
3
4
6
5
b, D?m d?n 7, nh?n bi?t nhúm cú 7 d?i tu?ng.Nh?n bi?t s? 7
7
7
7
7
7
7
7
c.Trò chơi
Nhanh và đúng
Trò chơi: Ai thông minh`
Kính chúc
Các cô
mạnh khoẻ - hạnh phúc
nguon VI OLET