PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG ANH
TRƯỜNG MẦM NON NAM HỒNG
LÀM QUEN VỚI TOÁN
Chủ đề: Thế giới động vật
Đề tài: Thêm bớt trong phạm vi 8
Giáo viên: Trần Thị sóng
Độ tuổi : 5 - 6 tuổi
Bài hát:
Gà trống, mèo con và cún con
Phần 1: Ôn số lượng trong phạm vi 8
Phần 2:
Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 8
7
8
7
7
8
7
7
8
8
6
6
8
8
6
6
8
8
8
8
6
3
Phần 3:
Luyện tập
Trũ choi 1
Thêm vào cho đủ số lượng là 8
Trũ choi2
Nối số vào nhóm con vật có số lượng tương ứng
Trũ choi3
Tìm số theo yêu cầu
Gi? h?c d?n dõy l� k?t thỳc
Chỳc cỏc cụ s?c kh?e!
Chỳc cỏc con cham ngoan h?c gi?i
nguon VI OLET