Làm quen với toán
Đề tài:
Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 9.
Hoạt động 1:
Ôn số lượng 9
nhận biết nhóm có số lượng là 9
6
5
8
7
9
8
7
9
Hoạt động 2:
Thêm, bớt tạo sự bằng nhau
trong phạm vi 9.
9
8
9
7
7
9
9
6
4
Hoạt động 3:
Trò chơi ôn luyện
Trò chơi:Ai giỏi nhất
9
8
7
Trò chơi: Nhanh và đúng
9
Cảm ơn các bậc phụ huynh
và các con.
Chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi
nguon VI OLET