KHỞI ĐỘNG
Tính nhẩm:
35 + 5 = ? 45 + 3 = ? 23 + 4 = ?
23 + 5 = ? 67 + 3 =? 12 + 5 = ?
40
28
48
70
27
17
NỘI DUNG BÀI HỌC
SỐ HẠNG – TỔNG
LUYỆN TẬP
VẬN DỤNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
I. SỐ HẠNG – TỔNG
Tại khu vui chơi, có 4 bạn đang chơi đu quay thì có 2 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Hãy viết phép tính thích hợp.
4 + 2 = 6
Có tất cả 6 bạn
THẢO LUẬN THEO CẶP
Trong phép cộng: 4 +2 = 6
- 4 được gọi là gì?
- 2 được gọi là gì?
- 6 được gọi là gì?

4
+
2
6
=
SỐ HẠNG
SỐ HẠNG
TỔNG
4 + 2 cũng gọi là tổng
II. LUYỆN TẬP
BÀI TẬP 1
Nêu số hạng, tổng trong mỗi phép tính sau:
35 + 2 =37
18 + 50 = 68
35
+
2
37
=
SỐ HẠNG
SỐ HẠNG
TỔNG
35 + 2 =37
18
+
50
68
=
SỐ HẠNG
SỐ HẠNG
TỔNG
18 + 50 = 68
BÀI TẬP 2
Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là:
10 và 5
20 và 30
10 và 5
10 + 5 = 15
Tổng: 15
20 và 30
20 + 30 = 50
Tổng: 50
III. VẬN DỤNG
Trong thời gian 3 phút, bạn nào lập được nhiều tổng nhất sẽ giành thắng cuộc.
TRÒ CHƠI
IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập
Đọc và chuẩn bị bài: Số bị trừ - số trừ, hiệu
nguon VI OLET