So sánh các số có ba chữ số - so sanh cac so co ba chu so ppt

  • 2 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 3.20 M, số trang : 15 ,tên so sanh cac so co ba chu so ppt

Slides

So sánh các số có ba chữ số slide 1
So sánh các số có ba chữ số slide 2
So sánh các số có ba chữ số slide 3
So sánh các số có ba chữ số slide 4
So sánh các số có ba chữ số slide 5

Chi tiết

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐÔNG HIỆP
TOÁN - LỚP 2/9
SO SÁNH CÁC SỐ
CÓ BA CHỮ SỐ
GV : NGUYỄN THỊ HOA
* D?c cỏc s? sau:
- 169; 274; 305; 620; 810
*Viết các số sau:
- Một trăm hai mươi sáu
- Bốn trăm năm mươi hai
Kiểm tra bài cũ
- 450; 315; 728; 262; 516
: 126
: 452
TOÁN
So sánh các số có
ba chữ số
2
3
4
2
3
5
2
2
=
3
3
4
5
<
<
234
235
<
235
>
234
1
9
4
1
3
1
1
=
9
3
>
>
9
>
1
9
4
1
3
9
<
1
3
9
1
9
4
1
9
9
2
1
1
2
<
<
5
<
1
9
9
2
1
5
>
2
1
5
1
9
9
3
4
2
3
5
<
2
3
4
2
3
5
<
2
3
5
2
3
4
>
1
9
4
1
3
9
>
1
9
9
2
1
5
<
2
1
5
1
9
9
>
1
9
4
1
3
9
>
1
9
9
2
1
5
<
1
3
9
1
9
4
<
2
** Ghi nhớ: Khi so sánh các số có ba chữ số ta lần lượt:
- So sánh chữ số hàng trăm trước. Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn. ( Không cần xét đến chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị nữa .)
- Nếu hai số có cùng chữ số hàng trăm thì xét tiếp chữ số hàng chục. Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. (Không cần xét đến chữ số hàng đơn vị nữa).
- Nếu hai số có cùng chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục thì xét chữ số hàng đơn vị . Số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.
Bài 1 :
127 . 121
124 . 129
865 . 865
648 . 684
>
<
=
?
182 . 192
749 . 549
>
<
<
=
<
>
Bài 2: Tìm số lớn nhất trong các số sau
95 ;
75 ;
6
3
a)
3 ;
9 ;
8
9
9
73 ;
b)
7
7
3
95;
Bài 3 :
S?
?
971
972
973
976
977
979
982
984
981
975
980
978
974
983
986
988
991
995
996
999
1000
985
987
989
990
992
993
994
997
998
Trong các số sau số nào bé nhất?

202
220
201
222
210
232
Trò chơi hái hoa
892 > 829
262 < 326
612 = 612
156 < 159
1
3
4
2


Điền dấu < , >, =
vào chỗ chấm
156…159

Điền dấu >, <, =
vào chỗ chấm
612…612

Điền dấu >, <, =
vào chỗ chấm
262…326

Di?n d?u >, <, =
V�o ch? ch?m
892.829
TẠM BIỆT CÁC EM !


HẸN GẶP LẠI !

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ