Số thập phân bằng nhau

Trang:40
Toán
GV: Lê Thị Huỳnh Như
2) Cho ví dụ về phân số có thể đưa về dạng phân số thập phân.
1) Nêu tính chất bằng nhau của phân số
Khởi động
Tính chất của phân số bằng nhau:
=Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
=Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.
Ví dụ:
;
;
Bài mới
Số thập phân bằng nhau
a) Ví dụ: Hãy điền vào chỗ chấm:
9dm= ….cm
9dm= …..m ; 90 cm = ..….m
Vậy : 0,9 = 0,90 hoặc 0,90 = 0,9.
0,9
90
Nên: 0,9 m = 0,90m
0,90
b) Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.
Ví dụ:
0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000
8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000
12 = 12,0 = 12,00 = 12,000
Ừm ! Để tớ nghĩ đã

Mèo đen ơi ! có số 0,19 bây giờ tớ viết thêm vào bên phải phần thập phân 1 chữ số 0 vậy tớ có:
0,19 = 0,109
đúng hay sai?
Cậu làm sai rồi, đáp án đúng là:
0,19 = 0,190 = 0,1900
Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.
Ví dụ:
0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9
8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 8,75
12,000 = 12,00 = 12,0 = 12
Chú ý: Một số tự nhiên bất kì có thể viết dưới dạng số thập phân với phần thập phân là 0.
Trò chơi
Thực hành
Bài 1: Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:
a) 7,800 ; 64,9000 ; 3,0400
b) 2001,300 ; 35,020 ; 100,0100
Đáp án
7,800 = 7,8 ; 64,9000 = 64,9 ; 3,0400 = 3,04
b) 2001,300 = 2001,3 ; 35,020 = 35,02 ; 100,0100 = 100,01
Bài 2 : Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau ( đều có ba chữ số):
a) 5,612 ; 17,2 ; 480,59
b) 24,5 ; 80,01 ; 14,678
Thực hành
Bài làm
a) 5,612
17,2 = 17,200
480,59 = 480,590
b) 24,5 = 24,500
80,01 = 80,010
14,678
Ghi nhớ
Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.
Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.
Ví dụ : 0,9 = 0,90 = 0,900
Ví dụ : 0,900 = 0,90 = 0,9
CỦNG CỐ
Dặn dò:

-Về xem lại bài.
-Làm bài 3. Chuẩn bị bài sau.

Chỳc cỏc em
cham ngoan
h?c t?t

Chúc gia đình
An toàn,
mạnh khỏe!
Tiết học kết thúc!
nguon VI OLET