Tập huấn công tác Dân vận

bài giảng điện tử Cao đẳng - Đại học Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       10      0
Ngày đăng 2018-05-17 07:55:11 Tác giả Tuấn Vũ Hùng loại .ppt kích thước 16.52 M số trang 46
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

DÀNH CHO CÁN BỘ CƠ SỞ THÔN, TỔ DÂN PHỐ HUYỆN ĐÔNG HƯNG - NĂM 2015Người thực hiện: Trưởng Ban Dân vận HUĐông Hưng, ngày 22 tháng 5 năm 2018TẬP HUẤNCÔNG TÁC DÂN VẬNTỔ CHỨC ĐẢNG Ở CƠ SỞTài liệu gồm 02 văn bản: 1. Pháp lệnh số 34/2004/PL-UBTVQH 1, ngày 20/4/2007 về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 2. Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.Nội dungI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN 1. Khái niệm về dân vậ

 • Tập huấn công tác Dân vận - 1
 • Tập huấn công tác Dân vận - 2
 • Tập huấn công tác Dân vận - 3
 • Tập huấn công tác Dân vận - 4
 • Tập huấn công tác Dân vận - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

DÀNH CHO CÁN BỘ CƠ SỞ THÔN, TỔ DÂN PHỐ HUYỆN ĐÔNG HƯNG - NĂM 2015
Người thực hiện: Trưởng Ban Dân vận HU
Đông Hưng, ngày 22 tháng 5 năm 2018
TẬP HUẤN
CÔNG TÁC DÂN VẬN
TỔ CHỨC ĐẢNG Ở CƠ SỞ
Tài liệu gồm 02 văn bản:
1. Pháp lệnh số 34/2004/PL-UBTVQH 1, ngày 20/4/2007 về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
2. Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.
Nội dung
I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN
1. Khái niệm về dân vận

Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hiện những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể giao cho
(Bài báo “Dân vận” - Báo Sự thật số ra ngày 15-10-1949 Chủ tịch Hồ Chí Minh)
2. Quy trình của công tác dân vận
(theo Hồ Chí Minh)

Dân
kiểm
tra
Dân
bàn
Dân
Biết
Quy trình của công tác dân vận

a/ Giải thích cho dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của họ (Dân biết)
Dân biết là khâu đầu tiên của quy trình dân vận và cũng là khâu đầu tiên thể hiện quyền làm chủ của nhân dân.
(ND công khai gồm 11 việc - Điều 5, chương II- Pháp lệnh số 34)
b/ Bàn bạc với dân, hỏi ý kiến dân, kinh nghiệm của dân (dân bàn)

Dân biết và dân bàn có quan hệ chặt chẽ với nhau. Người dân chỉ bàn được những điều họ biết, không thể bàn những điều gì chưa biết hoặc không biết.
Theo Bác có 2 cách làm việc:
Thứ nhất: làm theo cách quan liêu, dùng mệnh lệnh
Thứ hai: làm theo cách quần chúng
c. Động viên và tổ chức toàn dân thi hành (dân làm)
- Sau khi dân đã biết, dân bàn đi đến thống nhất, tiếp theo của công tác dân vận là cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh ở địa phương rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành.
- Dân biết, dân bàn, dân làm có quan hệ khăng khít với nhau.
- Trong dân làm cần đề phòng hai khuynh hướng:
+ Buông lỏng lãnh đạo, quản lý để dân làm một cách tự phát.
+ Quan liêu, độc đoán hạn chế, hoặc triệt tiêu tính độc lập, sáng tạo của dân.
d. Cùng với dân kiểm thảo, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng (dân kiểm tra)
Dân kiểm tra là dân xem xét những việc dân đã biết, đã bàn, đã làm, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với dân của cán bộ Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.
=> Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh và đáp ứng đòi hỏi chính đáng của nhân dân trong việc thực hiện quy trình công tác dân vận.
3. Lực lượng phụ trách công tác dân vận
Lực lượng phụ trách công tác dân vận
a/ Đảng, Nhà nước, các ĐTND phải phụ trách công tác dân vận. Thực chất công tác Dvận là xác lập mối quan hệ chặt chẽ giữa hệ thống chính trị với dân.
b/ Cán bộ phụ trách công tác dân vận.
- Cán bộ là gốc của công việc, muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém.
- Đội ngũ cán bộ cần có tính chuyên nghiệp.
- Hồ Chí Minh đòi hỏi người cán bộ dân vận phải " Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm".
Người làm công tác dân vận phải vừa có tính khoa học đồng thời phải vừa có nghệ thuật. Người làm công tác vận động quần chúng cần hiểu biết, kế thừa, có chọn lọc cách nhìn nhận và cách làm tốt của thế hệ đi trước đã vận động, đoàn kết lực lượng quần chúng để làm Cách mạng.
II. NHỮNG QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG
1. Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân
Tư tưởng “lấy dân làm gốc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, nâng lên tầm cao mới, với những nội dung mới.
Quyền hành và lực lượng đều từ nơi dân.
2. Động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân và kết hợp hài hoà các lợi ích, thống nhất quyền lợi với nghĩa vụ công dân
Có 4 vấn đề:
a. Lợi ích luôn gắn liền với con người. Con người hành động vì lợi ích.
Bác luôn căn dặn cán bộ: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.
b. Lợi ích bao gồm: Lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần.
=> Không tuyệt đối hóa lợi ích nào. Phải biết kết hợp hài hòa các lợi ích.
c. Khắc phục tư tưởng coi nhẹ lợi ích tập thể và lợi ích xã hội, chỉ thấy quyền lợi mà quên nghĩa vụ công dân.
d. Dân chủ cũng là một loại lợi ích
=> Phải coi trọng vấn đề dân chủ.
3. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân
Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân
- Mặt trận tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các đoàn thể nhân dân và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp, tầng lớp xã hội, các tôn giáo, dân tộc.
- Các đoàn thể chính trị - xã hội: LĐ lao động VN, ĐTNCSHCM, HLH phụ nữ VN, hội Nông dân, hội CCB, các đoàn thể chính trị - xã hội cũng phải đa dạng hình thức tập hợp.
- Các tổ chức xã hội
- Các đoàn thể nhân dân
4. Công tác dân vận là trách nhiệm của Đảng, chính quyền và đoàn thể thể nhân dân
- Trước hết công tác dân vận là trách nhiệm của Đảng.
- Nhà nước có vai trò quan trọng và trách nhiệm to lớn đối với công tác dân vận
- Mặt trận và các đoàn thể nhân dân có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân
Tóm lại: Bốn quan điểm chỉ đạo đối với công tác quần chúng của Đảng là sự tổng kết từ thực tiễn cách mạng nước ta, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn sâu sắc. Đây là vấn đề hết sức cơ bản, làm nền tảng để chỉ đạo toàn bộ tiến trình công tác dân vận trong thời kỳ mới.

III. CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

- Vận động ND thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương cơ sở. Ổn định và cải thiện đời sống của ND.
- Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở của MTTQ, các ĐTND, củng cố mối quan hệ giữa tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền cơ sở với nhân dân. Giải quyết tốt những vấn đề trong cuộc sống của ND.
- Phát huy quyền làm chủ và trí tuệ của ND.
1. Mục tiêu công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng
2. Nội dung công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng
a. Lãnh đạo, PT KT, XH thực hiện đường lối của Đảng, chính sách PL của NN ở cơ sở.
b. Phát huy dân chủ ở cơ sở, coi trọng giữ gìn kỷ cương, kỷ luật.
c. Nâng cao vai trò MTTQ và các ĐTND trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở
d. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
đ. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và CQ trong sạch vững mạnh, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
3. Phương thức tiến hành công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng
a. Tổ chức cơ sở Đảng trực tiếp lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở tiến hành công tác dân vận.
b. XD đội ngũ cán bộ cơ sở biết cách làm dân vận.
c. XD cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho công tác dân vận.
d. Phát huy vai trò khối dân vận ở xã, thị trấn
* Chi bộ, mọi đảng viên đều làm công tác dân vận
1. Lấy việc vận động ND và chăm lo lợi ích của ND là một nội dung chủ yếu trong hoạt động lãnh đạo. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ND và có chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời. Quán triệt chủ trương, chính sách mới cho ND.
2. Phân công và kiểm tra Đviên sinh hoạt ở các tổ chức quần chúng, phụ trách các nhóm dân cư, các đối tượng quần chúng. Đviên phải làm gương để mọi người noi theo. Đviên theo sự phân công của CB phải thường xuyên đi sâu, đi sát đối tượng được phân công phụ trách để tuyên truyền chủ trương, chính sách, nắm bắt nguyện vọng, ý kiến ND, phát hiện những vấn đề bức xúc để phản ánh với tổ chức đảng, giải quyết hoặc đề đạt đến các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết.
* Chi bộ đảng cơ sở lãnh đạo chính quyền cùng cấp tiến hành công tác dân vận.
1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ của đảng uỷ, C.bộ về công tác Dvận, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Giám sát việc tổ chức, quản lý của chính quyền. Lãnh đạo chính quyền tạo điều kiện để MT, các đoàn thể, nhất là những cán bộ cốt cán làm công tác dân vận hoạt động thuận lợi.
2. Lãnh đạo chặt chẽ việc xây dựng và hoạt động của các tổ an ninh nhân dân, ban thanh tra ND, tổ hoà giải…
3. Lãnh đạo chặt chẽ việc thường xuyên lấy ý kiến phê bình góp ý của ND cho CB chính quyền cơ sở.
* Chi bộ đảng cơ sở lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiêm vụ và phương pháp hoạt động.
Sự lãnh đạo của Đảng đối với các ĐT, các tổ chức CTXH trước hết là định hướng chính trị, giúp cho các tổ chức này đề ra MT, NV, XD các tổ chức, định ra các chương trình hoạt động trong các thời kỳ. Vai trò lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ cơ sở đối với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phụ trách.
Xây dựng và thực hiện cơ chế trao đổi công tác giữa cấp uỷ, bí thư với người phụ trách các tổ chức đoàn thể để nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động thường xuyên, kịp thời.
4. Giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp uỷ về công tác dân vận
a. Tiếp tục hoàn thiện và duy trì nghiêm túc QC HĐ của cấp ủy đảng.
b. Đổi mới QT XD và tổ chức T.hiện NQ theo hướng dân chủ hoá.
c. LĐ CQ và các ĐTND cụ thể hoá NQ của cấp ủy theo C.trình, KH, mục tiêu thực hiện NQ.
d. Đẩy mạnh công tác ĐT, BD nâng cao trình độ cho C.bộ cả đương chức và dự nguồn C.bộ, CQ và các ĐT.
Đ. Tiếp tục thực hiện QC DC, PL thực hiện QC DC, động viên ND tích cực tham gia XD Đảng, CQ, ĐTND trong sạch vững mạnh.
Quy hoạch chi tiết các công trình công cộng và dân cư xã Nguyên xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình(Tài liệu quy hoạch nông thôn mới)
Nhân dân xã An Châu tự nguyện rỡ bỏ cổng dậu, tường bao hiến đất để XD nông thôn mới
Nhân dân xã Hồng Châu huyện Đông Hưng tổ chức làm đường GT nông thôn XD Nông thôn mới
Cổng làng và đường GT xã Đông Sơn xây dựng theo chương trình Nông thôn mới
Trường Trung học cơ sở Phương- Cường- Xá
(mô hình liên trường 3 xã)
Trường Mần non Trung tâm xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình(xây dựng theo QH Nông thôn mới)
Trường Mần non Trung tâm xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình(xây dựng theo QH Nông thôn mới)
Đường giao thông nông thôn xã An Châu XD theo chương trình Nông thôn mới
Đường GT xã Hồng Giang xây dựng theo chương trình Nông thôn mới
Đường giao thông nông thôn đầu tu xây dưng theo chương trình nông thôn mới, xã Đông Phương
Cánh đồng xã Trọng Quan vào mùa thu hoạch
Mô hình trồng dưa Kim Cô Lương theo quy trình công nghệ cao xã Trọng Quan
MỤC TIÊU CHUNG
xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg Của Thủ tướng chính phủ
Sản xuất phát triển - Đời sống sung túc - Diện mạo sạch (đẹp) - Thôn làng văn minh - quản lý dân chủ.
Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
Trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Nguồn:Tuấn Vũ Hùng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Tập huấn công tác Dân vận
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngTap_huan_Co_so.ppt[16.52 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
4ip00q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-17 07:55:11
Loại file
ppt
Dung lượng
16.52 M
Trang
46
Lần tải
0
Lần xem
10
bài giảng điện tử Tập huấn công tác Dân vận

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan

 • Tập huấn công tác Dân vận
  Lí luận Chính trị
  Tập huấn công tác Dân vận

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lí luận Chính trị

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Công tác tập huấn.
  Trao đổi kinh nghiệm
  Công tác tập huấn.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Trao đổi kinh nghiệm

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2011

  Xem: 177

 • tap huan cong dan
  Giáo dục Công dân
  tap huan cong dan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Công dân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2010

  Xem: 0

 • Công văn tập huấn 123 tập huấn công tác tự đánh giá
  Lê Trọng Hào
  Công văn tập huấn 123 tập huấn công tác tự đánh giá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lê Trọng Hào

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2014

  Xem: 1

 • Công văn tập huấn 123 tập huấn công tác tự đánh giá
  Tin học
  Công văn tập huấn 123 tập huấn công tác tự đánh giá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2014

  Xem: 0

 • H­ướng dẫn, tập huấn công tác Đoàn
  Giáo án khác
  H­ướng dẫn, tập huấn công tác Đoàn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2009

  Xem: 68

 • tap huan cong tac chu nhiem
  GD hướng nghiệp 9
  tap huan cong tac chu nhiem

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2011

  Xem: 0

 • Tập huấn công tác GVCN
  Khoa học tự nhiên
  Tập huấn công tác GVCN

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Khoa học tự nhiên

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2011

  Xem: 0

 • Tập huấn công tác chủ nhiệm
  Ngữ văn 6
  Tập huấn công tác chủ nhiệm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2011

  Xem: 0

 • TẬP HUẤN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
  GD hướng nghiệp 6
  TẬP HUẤN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/2/2012

  Xem: 5

Xem thêm bài giảng

bài giảng MỚI NHẤT

bài giảng XEM NHIỀU