Nhiệt liệt chào mừng
c¸c c« gi¸o
về dự giờ lớp 5 tuổi C

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
LVPT: PTNN
Bµi: TËp t« a,¨,©
GV: Hµ ThÞ Quúnh L­u
Độ tuổi thùc hiÖn: Mẫu giáo lớn

Hoạt
Động
1
Trò chuyện
Hoạt
Động
2
Nội dung bài học
Ôn chữ cái a, ă, â
a
ă
â
â
ă
a
1
2
3
Hướng dẫn tô chũ cái a, ă, â
Trẻ tiến hành tô chữ
Hoạt
Động
3
Kết thúc
XXin trõn tr?ng c?m on!
CCCCCn chân thành cảm ơn
nguon VI OLET