Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 1
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 2
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 3
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 4
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 5
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 6
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 7
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 8
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 9
  • Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất - 10
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất

Đăng ngày 10/24/2009 10:38:49 PM | Thể loại: Tiếng Anh 11 (Sách cũ) | Lần tải: 646 | Lần xem: 0 | Page: 10 | FileSize: 4.01 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất, Tiếng Anh 11 (Sách cũ). . Chúng tôi giới thiệu tới mọi người thư viện Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , bài giảng Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất trong thể loại Tiếng Anh 11 (Sách cũ) được giới thiệu bởi bạn H� Nguy�?n Ngọc tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Tiếng Anh 11 (Sách cũ) , có 10 page, thuộc định dạng .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tiếng Anh Tiếng Anh 11 (Sách cũ) ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Welcome to attend our lesson By: Ms Nguyễn Thu Hương Column chart Pie chart Table Chart I, kế tiếp là Task 1: Choose a suitable word from the box to fill in each of the following paragraph Years Regions Sex Literacy rates in Fancy from 1998 - 2007 UNIT 5:Writing Describe a chart went up rise different declined dramatically varied The table descibes the literacy rates of the population in different parts of the country of Fancy from 1998 to 2007, thêm nữa As can be seen, they considerably between 1998 and 2007, nói thêm là

https://nslide.com/bai-giang/thao-giang-anh-van-dat-giai-nhat.istyuq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tiếng Anh 11 (Sách cũ)


Welcome to attend our lesson
By: Ms Nguyễn Thu Hương
Column chart
Pie chart
Table Chart

I.Task 1: Choose a suitable word from the box to fill in each of the following paragraph
Years
Regions
Sex
Literacy rates in Fancy from 1998 - 2007
UNIT 5:Writing
Describe a chart
went up rise different
declined dramatically varied
The table descibes the literacy rates of the population in different parts of the country of Fancy from 1998 to 2007. As can be seen, they considerably between 1998 and 2007. In the Lowlands, there was a gradual in the number of both males and females who were literate.In contrast,the literacy rate in the Midlands steadily in both the number of males and females. In the Highlands, the trend for literacy rate was from the other regions. While the number of literate males sharply between 1998 and 2007, the number of literate females fell
. This data may help the researchers or planners make suitable plans for educational development in each area of the country.
…….1….
…….2….
…….4….
…….5….
…….6….
declined
varied
rise
different
went up
dramatically
…….3….
The topic sentence: The table descibes the literacy rates of the

population in different parts of the country of Fancy from 1998 to 2007
The general sentence: As can be seen, they varied considerably

between 1998 and 2007.
Details:
Structures: S+V+Adv There+be+a/an+Adj+N+in....
Conjunctions: - On the contrary; In contrast; However; But; While...
- Similarly
Conclusion: - Give plans for the future.
v
Name of the chart
time

II.Task 2: Write a paragraph of about 100 words, describing the information in the table below

Literacy rates in Sunshine country from 1998-2007
1.Table / show / literacy rates / Sunshine country / 1998-2007
The table shows the literacy rates in Sunshine country from 1998 to 2007
2.As can be seen/data / table / literacy rate / population/ vary / considerable / this period
As can be seen from the data in the table,the literacy rate of the population varied considerably during this period
3.There / be/ gradual / rise/number/ literacy / rates/ Lowands/ 50%/ 1998/ 53% /
/ 2002 / 56% / 2004/ especially / it / rise / sharp / 95% / 2007.
There was a gradual rise in the number of literacy rate in the Lowlands with 50% in 1998, 53% in 2002,and 56% in 2004. Especially , It rose sharply up to 95% in 2007.
4.Similarly / there / be / steady / rise / 70% / 1998 / 85% / 2007 / number / literacy / Midlands.
Similarly, there was a steady rise from 70% in 1998 to 85% in 2007 for the number of lieracy rate in the Midlands
5. On the contrary / Literacy / rate / Highlands / decline / steady / 1998 / 50%the population / be / literate / but/ this number / decrease / gradual / over / next six years. It / be / only 30% / 2007
On the contrary,the literacy rate in the Highlands declined steadily.In 1998,50% of the population was literate but this number decreased gradually over the next six years.It was only 30%in 2007
6.These data / help / researchers / or / planners / make / suitable plans / educational development / each area / country.
These data may help the reseachers make suitable plans for educational development in each area of the country.

The table shows the literacy rates in Sunshine country from 1998 to 2007. As can be seen from the data in the table, the literacy rate of the population varied considerably during this period. There was a gradual rise in the number of literacy rate in the Lowlands with 50% in 1998, 53% in 2002, and 56% in 2004.Especially,It rose sharply up to 95% in 2007. Similarly, there was a steady rise from 70% in 1998 to 85% in 2007 for the number of literacy rate in the Midlands. On the contrary,the literacy rate in the Highlands declined steadily.In 1998,50% of the population was literate but this number decreased gradually over the next six years.It was only 30% in 2007. These data may help the reseachers make suitable plans for educational development in each area of the country.
The topic sentence: The table descibes the literacy rates of the

population in different parts of the country of Fancy from 1998 to 2007
The general sentence: As can be seen, they varied considerably

between 1998 and 2007.
Details:
Structures: S+V+Adv There+be+a/an+Adj+N+in....
Conjunctions: - On the contrary; In contrast; However; But; While...
- Similarly
Conclusion: - Give plans for the future.
v
Name of the chart
time
thank you very much
for your attention

Sponsor Documents