CHÚ Ý: Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất là tài liệu/ bài giảng/ giáo án được chia sẽ trên các trang mạng lưu trữ chúng tôi sưu tầm tìm kiếm lại,hoặc các thành viên chia sẽ cho các bạn với mục đích học tập,nâng cao trí thức, chung tôi không thu phí hay bất cứ điền gì,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật hay thông báo dùm cho chúng tôi Download tài liệu miễn phí, bài giảng miễn phí, giáo án miễn phí, Tải tài liệu luận văn,bài tập, đề thi, giáo trình, bài giảng,luận văn, mẫu,tài liệu, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí !,Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu học tập tham khảo Tải tài liệu luận văn, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí ! .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,tài liệu PDF bài giảng PDF, giáo án PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được. Download

Thao Giảng Anh Văn đạt giải nhất bài giảng Tiếng Anh 11

Đăng ngày 10/24/2009 10:38:49 PM | Thể loại: Tiếng Anh 11 | Lần tải: 646 | Lần xem: 0 | Page: 10 | FileSize: 4.01 M | File type: ppt
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Welcome to attend our lesson
By: Ms Nguyễn Thu Hương
Column chart
Pie chart
Table Chart

I.Task 1: Choose a suitable word from the box to fill in each of the following paragraph
Years
Regions
Sex
Literacy rates in Fancy from 1998 - 2007
UNIT 5:Writing
Describe a chart
went up rise different
declined dramatically varied
The table descibes the literacy rates of the population in different parts of the country of Fancy from 1998 to 2007. As can be seen, they considerably between 1998 and 2007. In the Lowlands, there was a gradual in the number of both males and females who were literate.In contrast,the literacy rate in the Midlands steadily in both the number of males and females. In the Highlands, the trend for literacy rate was from the other regions. While the number of literate males sharply between 1998 and 2007, the number of literate females fell
. This data may help the researchers or planners make suitable plans for educational development in each area of the country.
…….1….
…….2….
…….4….
…….5….
…….6….
declined
varied
rise
different
went up
dramatically
…….3….
The topic sentence: The table descibes the literacy rates of the

population in different parts of the country of Fancy from 1998 to 2007
The general sentence: As can be seen, they varied considerably

between 1998 and 2007.
Details:
Structures: S+V+Adv There+be+a/an+Adj+N+in....
Conjunctions: - On the contrary; In contrast; However; But; While...
- Similarly
Conclusion: - Give plans for the future.
v
Name of the chart
time

II.Task 2: Write a paragraph of about 100 words, describing the information in the table below

Literacy rates in Sunshine country from 1998-2007
1.Table / show / literacy rates / Sunshine country / 1998-2007
The table shows the literacy rates in Sunshine country from 1998 to 2007
2.As can be seen/data / table / literacy rate / population/ vary / considerable / this period
As can be seen from the data in the table,the literacy rate of the population varied considerably during this period
3.There / be/ gradual / rise/number/ literacy / rates/ Lowands/ 50%/ 1998/ 53% /
/ 2002 / 56% / 2004/ especially / it / rise / sharp / 95% / 2007.
There was a gradual rise in the number of literacy rate in the Lowlands with 50% in 1998, 53% in 2002,and 56% in 2004. Especially , It rose sharply up to 95% in 2007.
4.Similarly / there / be / steady / rise / 70% / 1998 / 85% / 2007 / number / literacy / Midlands.
Similarly, there was a steady rise from 70% in 1998 to 85% in 2007 for the number of lieracy rate in the Midlands
5. On the contrary / Literacy / rate / Highlands / decline / steady / 1998 / 50%the population / be / literate / but/ this number / decrease / gradual / over / next six years. It / be / only 30% / 2007
On the contrary,the literacy rate in the Highlands declined steadily.In 1998,50% of the population was literate but this number decreased gradually over the next six years.It was only 30%in 2007
6.These data / help / researchers / or / planners / make / suitable plans / educational development / each area / country.
These data may help the reseachers make suitable plans for educational development in each area of the country.

The table shows the literacy rates in Sunshine country from 1998 to 2007. As can be seen from the data in the table, the literacy rate of the population varied considerably during this period. There was a gradual rise in the number of literacy rate in the Lowlands with 50% in 1998, 53% in 2002, and 56% in 2004.Especially,It rose sharply up to 95% in 2007. Similarly, there was a steady rise from 70% in 1998 to 85% in 2007 for the number of literacy rate in the Midlands. On the contrary,the literacy rate in the Highlands declined steadily.In 1998,50% of the population was literate but this number decreased gradually over the next six years.It was only 30% in 2007. These data may help the reseachers make suitable plans for educational development in each area of the country.
The topic sentence: The table descibes the literacy rates of the

population in different parts of the country of Fancy from 1998 to 2007
The general sentence: As can be seen, they varied considerably

between 1998 and 2007.
Details:
Structures: S+V+Adv There+be+a/an+Adj+N+in....
Conjunctions: - On the contrary; In contrast; However; But; While...
- Similarly
Conclusion: - Give plans for the future.
v
Name of the chart
time
thank you very much
for your attention

Sponsor Documents