Bài Giảng Vật Lí 9:Thao Giảng - Vật Lý 8

bài giảng điện tử Vật lí Vật lí 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 12       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ag03vq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2010-10-10 23:00:19
Loại file
ppt
Dung lượng
0.09 M
Trang
7
Lần xem
2
Lần tải
12
File đã kiểm duyệt an toàn

CHUYÊN ĐỀ THAO GIẢNG CÁC BÀI DẠY VẬT LÝ CÓ NỘI DUNG DÀI VÀ SỬ DỤNG NHIỀU ĐỒ DÙNG THÍ NGHIỆM. A. Căn cứ viết chuyên đề: 1. Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2008 -2009 của trường trung học cơ sở Mỹ Thắng. 2.

  • THAO GIẢNG - Vật lý 8 - 1
  • THAO GIẢNG - Vật lý 8 - 2
  • THAO GIẢNG - Vật lý 8 - 3
  • THAO GIẢNG - Vật lý 8 - 4
  • THAO GIẢNG - Vật lý 8 - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

CHUYÊN ĐỀ THAO GIẢNG CÁC BÀI DẠY VẬT LÝ CÓ NỘI DUNG DÀI VÀ SỬ DỤNG NHIỀU ĐỒ DÙNG THÍ NGHIỆM.
A. Căn cứ viết chuyên đề:
1. Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2008 -2009 của trường trung học cơ sở Mỹ Thắng.
2. Căn cứ vào hoạt động của tổ Lý- Hoá - Sinh... trong năm học 2008 -2009.
3. Căn cứ vào nội dung chương trình được viết trong các SGK.
4. Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất, phòng học, đồ dùng dạy học của trường trong năm học 2008 -2009.
B. Muïc ñích vieát chuyeân ñeà:
1. GVBM neâu leân ñöôïc nhöõng khoù khaên gaëp phaûi trong quùa trình giaûng daïy vaät lyù ôû nhaø tröôøng trong nhöõng naêm qua theo noäi dung vaø phöông phaùp giaûng daïy môùi, töø ñoù cuøng vôùi caùc GV trong toå trao ñoåi, thaûo luaän ñeå tìm ra phöông aùn thieát keá phuø hôïp nhaát, tieán haønh giaûng daïy theo phöông aùn ñoù nhaèm ñem laïi hieäu quaû giaûng daïy cao nhaát.
2.Cuøng vôùi caùc GV trong toå thoáng nhaát moät soá phöông phaùp giaûng daïy caùc baøi vaät lyù coù noäi dung daøi söû duïng nhieàu ñoà duøng thí nghieäm cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá veà cô sôû vaät chaát vaø trình ñoä nhaän thöùc cuûa hoïc sinh.
3. Löïa choïn vaø thieát keá moät baøi daïy coù söû duïng coâng ngheä thoâng tin trong giôø daïy, nhaèm giuùp cho GV vaø HS töøng böôùc tieáp caän vôùi vieäc daïy vaø hoïc coù öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaø ñaùnh giaù ñöôïc hieäu quaû cuûa giôø daïy ñoù so vôùi caùc giôø daïy thöïc teá treân lôùp, töø ñoù coù theå ñeà xuaát vôùi laõnh ñaïo nhaø tröôøng ñeå ñöôïc giaûng daïy nhieàu tieát coù söû duïng coâng ngheä thoâng tin hôn theo tinh thaàn cuûa Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo.
C. Noäi dung chuyeân ñeà:
1. Khoù khaên gaëp phaûi khi giaûng daïy caùc baøi vaät lyù coù noäi dung daøi vaø söû duïng nhieàu ñoà duøng thí nghieäm:
- Giaùo vieân laøm vieäc nhieàu vì phaûi höôùng daãn caùc nhoùm laøm thí nghieäm khi caùc em laøm thí nghieäm khoâng thaønh coâng.
-Hình thaønh caùc noäi dung, ñôn vò kieán thöùc moät caùch voäi vaõ, HS yeáu khoù tieáp nhaän neân caùc em khoâng theå vaän duïng kieán thöùc ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng hay laøm caùc baøi taäp ñònh löôïng, neáu caùc em coù laøm ñöôïc thì chaúng qua ñoù laø caùc baøi taäp theo baøi maãu.
- Baøi daïy khoâng ñuû giôø neân vieäc höôùng daãn hoïc baøi ôû nhaø vaø tìm hieåu baøi môùi khoâng chi tieát
- Chöa höôùng daãn ñöôïc kieán thöùc ôû phaàn coù theå em chöa bieát. - Tyû leä hoïc sinh hieåu baøi thaáp.
2.Những biện pháp bản thân đã thực hiện trong những năm qua khi giảng dạy các bài thuộc dạng trên:
-Cụ thể hoá các mục tiêu cần đạt của HS theo đặc điểm của từng lớp học, có thể giảm bớt một số yêu cầu với các lớp yếu chẳng hạn như yêu cầu: nêu phương án tiến hành thí nghiệm mà thay vào đó GVBM giảng giải cho các em biết cách tiến hành thí nghiệm để đạt mục đích của thí nghiệm.
- Chuẩn bị thật kỹ các đồ dùng thí nghiệm, lường trước các phương án có thể xảy ra khi dùng các đồ dùng thí nghiệm đó, để khi các em thực thi nếu không đạt được mục đích thí nghiệm thì GVBM có hướng xử lý phù hợp nhất theo nghiệp vụ sư phạm, tránh mất bình tĩnh, lúng túng gây hoang mang cho các em.
- Lựa chọn , chuẩn bị hệ thống câu hỏi gợi mở để giúp các em hoàn thành được các câu hỏi ở SGK.
- Chuẩn bị đủ các bảng phụ nhằm giúp giảm bớt các hoạt động đọc đi, đọc lại một nội dung của thầy cũng như của trò
3. Baøi daïy minh hoaï: ‘’Aùp suaát chaát loûng – Bình thoâng nhau.’’ Moân vaät lyù 8
a) Lyù do choïn baøi:
- Noäi dung cuûa baøi daøi.
- Trong baøi coù söû duïng nhieàu thí nghieäm.
- Kieán thöùc ôû phaàn coù theå em chöa bieát laïi ñöôïc aùp duïng ñeå laøm baøi taäp .
- Keát quaû thí nghieäm coù theå gaây cöôøi vaø coù theå laøm öôùt duïng cuï hoïc taäp cuûa caùc em.
b)Phöông aùn tieán haønh baøi daïy:
* Muïc tieâu cuûa baøi:
1- Kieán thöùc:
- Moâ taû ñöôïc TN chöùng toû söï toàn taïi cuûa aùp suaát trong loøng chaát loûng.
- Vieát ñöôïc coâng thöùc tính aùp suaát p = d.h , neâu ñöôïc teân vaø ñôn vò tính cuûa caùc ñaïi löôïng coù maët trong coâng thöùc.
- Vaän duïng coâng thöùc tính aùp suaát ñeå giaûi caùc baøi taäp ñôn giaûn .
- Neâu ñöôïc nguyeân taéc bình thoâng nhau vaø vaän duøng noù ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng thöôøng gaëp trong cuoäc soáng .
2- Kó naêng:
-Quan saùt hieän töôïng thí nghieäm ruùt ra nhaän xeùt.
3- Thaùi ñoä:
Coù thaùi ñoä nghieâm tuùc , hôïp taùc trong hoaït ñoäng nhoùm. Say meâ moân hoïc.

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử THAO GIẢNG - Vật lý 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngTHAO GIANG/THUYET TRINH TIET THAO GIANG.VL8.ppt[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự