THAO GIẢNG - Vật lý 8

Đăng ngày 10/10/2010 11:00:19 PM | Thể loại: Vật lí 9 | Chia sẽ bởi: An Hồ Chí | Lần tải: 22 | Lần xem: 2 | Page: 7 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: ppt
  • THAO GIẢNG - Vật lý 8 - 1
  • THAO GIẢNG - Vật lý 8 - 2
  • THAO GIẢNG - Vật lý 8 - 3
  • THAO GIẢNG - Vật lý 8 - 4
  • THAO GIẢNG - Vật lý 8 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng THAO GIẢNG - Vật lý 8, Vật lí 9. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện THAO GIẢNG - Vật lý 8 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu THAO GIẢNG - Vật lý 8 thuộc thể loại Vật lí 9 được giới thiệu bởi bạn An Hồ Chí đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào danh mục Vật lí 9 , có tổng cộng 7 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Vật lí Vật lí 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem CHUYÊN ĐỀ THAO GIẢNG CÁC BÀI DẠY VẬT LÝ CÓ NỘI DUNG DÀI VÀ SỬ DỤNG NHIỀU ĐỒ DÙNG THÍ NGHIỆM, nói thêm A, nói thêm là Căn cứ viết chuyên đề: 1, bên cạnh đó Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2008 -2009 của trường trung học cơ sở Mỹ Thắng, kế tiếp là 2, bên cạnh đó Căn cứ vào hoạt động của tổ Lý- Hoá - Sinh, ngoài ra trong năm học 2008 -2009, nói thêm là 3, nói thêm là Căn cứ vào nội dung chương trình được viết trong những SGK,còn cho biết thêm 4, cho biết https://nslide.com/bai-giang/thao-giang-vat-ly-8.ag03vq.html

Nội dung

CHUYÊN ĐỀ THAO GIẢNG CÁC BÀI DẠY VẬT LÝ CÓ NỘI DUNG DÀI VÀ SỬ DỤNG NHIỀU ĐỒ DÙNG THÍ NGHIỆM.
A. Căn cứ viết chuyên đề:
1. Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2008 -2009 của trường trung học cơ sở Mỹ Thắng.
2. Căn cứ vào hoạt động của tổ Lý- Hoá - Sinh... trong năm học 2008 -2009.
3. Căn cứ vào nội dung chương trình được viết trong các SGK.
4. Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất, phòng học, đồ dùng dạy học của trường trong năm học 2008 -2009.
B. Muïc ñích vieát chuyeân ñeà:
1. GVBM neâu leân ñöôïc nhöõng khoù khaên gaëp phaûi trong quùa trình giaûng daïy vaät lyù ôû nhaø tröôøng trong nhöõng naêm qua theo noäi dung vaø phöông phaùp giaûng daïy môùi, töø ñoù cuøng vôùi caùc GV trong toå trao ñoåi, thaûo luaän ñeå tìm ra phöông aùn thieát keá phuø hôïp nhaát, tieán haønh giaûng daïy theo phöông aùn ñoù nhaèm ñem laïi hieäu quaû giaûng daïy cao nhaát.
2.Cuøng vôùi caùc GV trong toå thoáng nhaát moät soá phöông phaùp giaûng daïy caùc baøi vaät lyù coù noäi dung daøi söû duïng nhieàu ñoà duøng thí nghieäm cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá veà cô sôû vaät chaát vaø trình ñoä nhaän thöùc cuûa hoïc sinh.
3. Löïa choïn vaø thieát keá moät baøi daïy coù söû duïng coâng ngheä thoâng tin trong giôø daïy, nhaèm giuùp cho GV vaø HS töøng böôùc tieáp caän vôùi vieäc daïy vaø hoïc coù öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaø ñaùnh giaù ñöôïc hieäu quaû cuûa giôø daïy ñoù so vôùi caùc giôø daïy thöïc teá treân lôùp, töø ñoù coù theå ñeà xuaát vôùi laõnh ñaïo nhaø tröôøng ñeå ñöôïc giaûng daïy nhieàu tieát coù söû duïng coâng ngheä thoâng tin hôn theo tinh thaàn cuûa Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo.
C. Noäi dung chuyeân ñeà:
1. Khoù khaên gaëp phaûi khi giaûng daïy caùc baøi vaät lyù coù noäi dung daøi vaø söû duïng nhieàu ñoà duøng thí nghieäm:
- Giaùo vieân laøm vieäc nhieàu vì phaûi höôùng daãn caùc nhoùm laøm thí nghieäm khi caùc em laøm thí nghieäm khoâng thaønh coâng.
-Hình thaønh caùc noäi dung, ñôn vò kieán thöùc moät caùch voäi vaõ, HS yeáu khoù tieáp nhaän neân caùc em khoâng theå vaän duïng kieán thöùc ñeå giaûi thích caùc hieän töôïng hay laøm caùc baøi taäp ñònh löôïng, neáu caùc em coù laøm ñöôïc thì chaúng qua ñoù laø caùc baøi taäp theo baøi maãu.
- Baøi daïy khoâng ñuû giôø neân vieäc höôùng daãn hoïc baøi ôû nhaø vaø tìm hieåu baøi môùi khoâng chi tieát
- Chöa höôùng daãn ñöôïc kieán thöùc ôû phaàn coù theå em chöa bieát. - Tyû leä hoïc sinh hieåu baøi thaáp.
2.Những biện pháp bản thân đã thực hiện trong những năm qua khi giảng dạy các bài thuộc dạng trên:
-Cụ thể hoá các mục tiêu cần đạt của HS theo đặc điểm của từng lớp học, có thể giảm bớt một số yêu cầu với các lớp yếu chẳng hạn như yêu cầu: nêu phương án tiến hành thí nghiệm mà thay vào đó GVBM giảng giải cho các em biết cách tiến hành thí nghiệm để đạt mục đích của thí nghiệm.
- Chuẩn bị thật kỹ các đồ dùng thí nghiệm, lường trước các phương án có thể xảy ra khi dùng các đồ dùng thí nghiệm đó, để khi các em thực thi nếu không đạt được mục đích thí nghiệm thì GVBM có hướng xử lý phù hợp nhất theo nghiệp vụ sư phạm, tránh mất bình tĩnh, lúng túng gây hoang mang cho các em.
- Lựa chọn , chuẩn bị hệ thống câu hỏi gợi mở để giúp các em hoàn thành được các câu hỏi ở SGK.
- Chuẩn bị đủ các bảng phụ nhằm giúp giảm bớt các hoạt động đọc đi, đọc lại một nội dung của thầy cũng như của trò
3. Baøi daïy minh hoaï: ‘’Aùp suaát chaát loûng – Bình thoâng nhau.’’ Moân vaät lyù 8
a) Lyù do choïn baøi:
- Noäi dung cuûa baøi daøi.
- Trong baøi coù söû duïng nhieàu thí nghieäm.
- Kieán thöùc ôû phaàn coù theå em chöa bieát laïi ñöôïc aùp duïng ñeå laøm baøi taäp .
- Keát quaû thí nghieäm coù theå gaây cöôøi vaø coù theå laøm öôùt duïng cuï hoïc taäp cuûa caùc em.
b)Phöông aùn tieán haønh baøi daïy:
* Muïc tieâu cuûa baøi:
1- Kieán thöùc:
- Moâ taû ñöôïc TN chöùng toû söï toàn taïi cuûa aùp suaát trong loøng chaát loûng.
- Vieát ñöôïc coâng thöùc tính aùp suaát p = d.h , neâu ñöôïc teân vaø ñôn vò tính cuûa caùc ñaïi löôïng coù maët trong coâng thöùc.
- Vaän duïng coâng thöùc tính aùp suaát ñeå giaûi caùc baøi taäp ñôn giaûn .
- Neâu ñöôïc nguyeân taéc bình thoâng nhau vaø vaän duøng noù ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng thöôøng gaëp trong cuoäc soáng .
2- Kó naêng:
-Quan saùt hieän töôïng thí nghieäm ruùt ra nhaän xeùt.
3- Thaùi ñoä:
Coù thaùi ñoä nghieâm tuùc , hôïp taùc trong hoaït ñoäng nhoùm. Say meâ moân hoïc.