THAY DOI UOC TINH KE TOAN

Đăng ngày 1/14/2015 5:11:51 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Anh Trần Diệu | Lần tải: 5 | Lần xem: 3 | Page: 9 | Kích thước: 0.20 M | Loại file: pptx

  • THAY DOI UOC TINH KE TOAN - 1
  • THAY DOI UOC TINH KE TOAN - 2
  • THAY DOI UOC TINH KE TOAN - 3
  • THAY DOI UOC TINH KE TOAN - 4
  • THAY DOI UOC TINH KE TOAN - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung


Chính sách kế toán:
Là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được DN áp dụng trong việc lập và trình bày BCTC.
Bỏ sót hoặc sai sót trọng yếu:
Việc bỏ sót hoặc sai sót được coi là trọng yếu nếu chúng có thể làm sai lệch đáng kể BCTC, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC. Mức độ trọng yếu phụ thuộc vào quy mô và tính chất của các bỏ sót hoặc sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Quy mô, tính chất của khoản mục là nhân tố quyết định đến tính trọng yếu
Ước tính kế toán:
Là một quá trình xét đoán dựa trên những thông tin tin cậy nhất và mới nhất tại thời điểm đó.
Điều chỉnh hồi tố:
Là việc điều chỉnh những ghi nhận, xác định giá trị và trình bày các khoản mục của BCTC như thể các sai sót của kỳ trước chưa hề xảy ra.
Áp dụng hồi tố:
Là việc áp dụng một CSKT mới đối với các giao dịch, sự kiện phát sinh trước ngày phải thực hiện các CSKT.
Áp dụng phi hồi tố:
Đối với thay đổi trong CSKT và ghi nhận ảnh hưởng của việc thay đổi các ước tính kế toán.
Thay đổi ước tính kế toán: Là việc điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hoặc giá trị tiêu hao định kỳ của tài sản được tạo ra từ việc đánh giá tình trạng hiện thời và lợi ích kinh tế trong tương lai cũng như nghĩa vụ liên quan đến tài sản và nợ phải trả đó.
Những thay đổi trong ước tính kế toán do có các thông tin mới không phải là sửa chữa các sai sót.
VD: Các ước tính kế toán thường thực hiện đối với:
+ Xác định các khoản phải thu khó đòi
+ Giá trị hàng lỗi thời tồn kho
+ Xác định thời gian sử dụng hữu ích hoặc cách thức sử dụng TSCĐ làm cơ sở tính khấu hao
+ Nghĩa vụ bảo hành
+ Xác định giá trị sản phẩm dở dang…
** Các ước tính kế toán mới được áp dụng cho các giao dịch và sự kiện phát sinh kể từ ngày có sự thay đổi và ghi nhận ảnh hưởng của việc thay đổi ước tính kế toán vào BCKQHĐKD của kỳ hiện tại và cả kỳ kế toán tương lai.

** Thay đổi ước tính kế toán thường có thể làm tăng hoặc giảm lợi nhuận kỳ kế toán.
** Nguyên tắc và cách ghi nhận ảnh hưởng của việc thay đổi ước tính kế toán:
Áp dụng phi hồi tố → ghi nhận vào BCKQHĐKD
Các thay đổi ước tính kế toán → thay đổi các khoản mục của BCĐKT
Chịu ảnh hưởng năm hiện tại.
(VD: Thay đổi dự phòng nợ phải thu khó đòi)
Ảnh hưởng cả năm hiện tại và các năm trong tương lai
(VD: Thay đổi thời gian sử dụng hữu ích trích khấu hao TSCĐ)
Được ghi nhận bằng cách điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hay khoản mục thuộc VCSH.
(VD: DN thay đổi ước tính % SPDD của năm nay không làm ảnh hưởng đến BCKQHĐKD năm trước mà chỉ ảnh hướng đến giá trị ghi sổ của tài sản và KQKD của năm nay)
** BCKQHĐKD - năm n
Năm thay đổi:
** BCĐKT – ngày 31/12/n
năm n
Khi thay đổi các ước tính kế toán trong năm hiện tại thì kế toán như các nghiệp vụ kinh tế phát sinh mới trong năm theo ước tính kế toán mới.

** Trình bày về thay đổi ước tính kế toán:
** Kế toán và ảnh hưởng do thay đổi ước tính kế toán
DN phải trình bày tính chất và giá trị của các thay đổi ước tính kế toán có ảnh hưởng đến năm hiện tại, dự kiến ảnh hưởng đến các năm trong tương lai. Khi không thể xác định được các ảnh hưởng này thì phải trình bày rỏ lý do.