THƠ: CHÚ BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN TRONG MƯA
Chủ đề: Nghề nghiệp
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Chú bộ đội hành quân trong mưa
M­a r¬i m­a r¬i Áo dï cã ­ít
Lộp bộp lộp bộp VÉn đi vÉn đi
Dường ra mặt trận Cho dù mưa rơi
Còn dài còn dài Chú vẫn di tới
Chú đi trong đêm Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ Soi đường hành quân
Mưa rơi, mưa rơi Vẫn đi, vẫn đi
áo dù có ướt Chân dồn dập bước
Giảng nội dung
Đàm thoại
Vận động : Cháu thương chú bộ đội
Dạy trẻ đọc thơ
Chú bộ đội hành quân trong mưa
Chào tạm biệt
nguon VI OLET