Phòng GD Cai Lậy Kì thi học kì II
Trường THCS Mỹ Long Năm học: 2007 - 2008
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KHỐI 6
Phịng thi số : 1
Số thí sinh dự thi : 37
-------------------------oOo-----------------------------

STT SBD Họ Và Tên HS Lớp Văn Toán Lý Hoá NN GDCD Sử Sinh Địa Ghi chú
1 00 1 Trần Thị Thuý An 6A1
2 00 2 Bùi Thị Diệu Ai 6A2
3 00 3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 6A2
4 00 4 Đỗ Thị Ngọc Ánh 6A1
5 00 5 Trần Thị Ngọc Ánh 6A1
6 00 6 Nguyễn Tiến Bảo 6A3
7 00 7 Phan Thanh Bền 6A4
8 00 8 Nguyễn Văn Bé 6A4
9 00 9 Nguyễn Thanh Cần 6A2
10 0 10 Huỳnh Thị Thanh Chi 6A1
11 0 11 Nguyễn Thế Chung 6A1
12 0 12 Nguyễn Chí Công 6A1
13 0 13 Nguyễn Văn Công 6A2
14 0 14 Võ Chí Công 6A2
15 0 15 Lê Văn Dâu 6A1
16 0 16 Nguyễn T Ngọc Diệu 6A2
17 0 17 Nguyễn Văn Dừa 6A2
18 0 18 Trần Văn Dương 6A4
19 0 19 Nguyễn T Trường Duy 6A2
20 0 20 Nguyễn Thành Duy 6A3
21 0 21 Nguyễn Trường Duy 6A2
22 0 22 Võ Công Duy 6A1
23 0 23 Nguyễn Thanh Duy_1 6A3
24 0 24 Nguyễn Thanh Duy_2 6A3
25 0 25 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6A1
26 0 26 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6A4
27 0 27 Nguyễn Trường Giang 6A4
28 0 28 Nguyễn Thanh Hây 6A1
29 0 29 Trần T Phượng Hằng 6A2
30 0 30 Lê Văn Hát 6A2
31 0 31 Huỳnh Thị Phi Hiền 6A2
32 0 32 Đổ Minh Hiền 6A2
33 0 33 Au Văn Trung Hiếu 6A2
34 0 34 Dương Thị Mỹ Hiếu 6A1
35 0 35 Nguyễn Chí Hiếu 6A1
36 0 36 Nguyễn Thanh Hoài 6A4
37 0 37 Nguyễn Tuấn Học 6A1
"Mỹ Long, Ngày 26 tháng 0 6 năm 2008"
CTHĐ

Đỗ Hữu Thuỷ