tieng anh 3 unit 13

Đăng ngày 2/6/2014 7:22:20 AM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Hoàng Vũ Thái | Lần tải: 222 | Lần xem: 4 | Page: 9 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: ppt

  • tieng anh 3 unit 13 - 1
  • tieng anh 3 unit 13 - 2
  • tieng anh 3 unit 13 - 3
  • tieng anh 3 unit 13 - 4
  • tieng anh 3 unit 13 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Unit 13 : MY HOUSE
Lesson 2
( PART 1+2 )
REVIEW: Let’s play Bingo

1. Listen and repeat
Kitchen
Bedroom
There is a teddy bear
On the chair
In the kitchen.

There is a cat
Running so fast
In the bedroom.
Vocabulary
Teddy bear : gấu bông (n)
Chair : cái ghế (n)
Bedroom : phòng ngủ (n)
Kitchen : phòng bếp (n)
Cat : con mèo (n)
On : trên (adj)
In : trong (adj)
Fast : nhanh, xa (adj)
Running: chạy (v)

Let’s play : Words
Ch : chair, chips, choose, …….
r : bathroom,bedroom,garden,ruler…….

2. Listen and number
a) b)
c) d)
Answer
1) 2)


3) 4)
3. Read and tick
4. Let’s sing : The Way I Clean My House:
This is the way I clean my house
Clean my house, clean my house
This is the way I clean my house
So early in the morning.
Homeworks
Ôn tập các từ vựng đã học
Xem trước bài học mới