TIẾNG ANH LỚP 3

Đăng ngày 6/16/2013 3:23:18 PM | Thể loại: Let's Learn 3 | Chia sẽ bởi: Vân Bùi Thị Chiều | Lần tải: 71 | Lần xem: 11 | Page: 26 | Kích thước: 10.18 M | Loại file: ppt

  • TIẾNG ANH LỚP 3 - 1
  • TIẾNG ANH LỚP 3 - 2
  • TIẾNG ANH LỚP 3 - 3
  • TIẾNG ANH LỚP 3 - 4
  • TIẾNG ANH LỚP 3 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

welcome teachers to good teacher festival
Quang Bi primary school
Teacher:Phung Thi Thuy
Class: 3A5
Theme three: My Family
Unit 7: Family Members
section A:1,2,3.
Thursday December 22nd 2011
1. Look, listen and repeat:
1. Look, listen and repeat:
Li li: Excuse me.
Mai: Yes?
Li li: Who`s that?
Mai: That`s my brother.
1. Look, listen and repeat:
Li li: Excuse me.-xin lỗi(mình muốn hỏi).
Mai: Yes?-Việc gì vậy?
Li li: Who`s that?-Kia(đó) là ai?
Mai: That`s my brother.Đó là anh(em) trai của mình.
Who`s that?
That`s my brother.
Who is that?
2. Look and say:
A: Who`s that?
B: That`s/ That is my ....
father
brother
sister
mother
2. Look and say:
Father -Bố
Brother-anh(em) trai
Sister-chị(em) gái
Mother -Mẹ
New words:
2. Look and say:
A: Who`s that?
B: That`s my ...
2. Look and say:
A: Who`s that?
B: That`s my mother.
2. Look and say:
A: Who`s that?
B: That`s my ...
2. Look and say:
A: Who`s that?
B: That`s my father
2. Look and say:
A: Who`s that?
B: That`s my ...
2. Look and say:
A: Who`s that?
B: That`s my brother
2. Look and say:
A: Who`s that?
B: That`s my ...
2. Look and say:
A: Who`s that?
B: That`s my sister
3. Let`s talk:
A: Who`s that?
B: That`s ( That is )my father
3)Let`s talk:
This is my family
3. Let`s talk:
A: Who`s this?
B This is my father
3)Let`s talk:
This is my family
Theme three: My Family
Unit 7: Family Members
Section:A (1-2-3)
Hỏi và trả lời về những thành viên trong gia đình em.
Thursday, December 22nd 2011
father :
bố
mother:
mẹ
brother:
anh, em trai
sister :
chị, em gái
who :
ai (?)
* Vocabulary:
Sentence Patterns:
A: Who`s that (this)?
B: That`s/ This is my father
Note: who`s = who is
That`s = that is
Grandfather: Ông
Grandmother:Bà
*Play game:
Ai nhanh-Ai dỳng
Play game:
Ai nhanh-ai đúng
Complete netword:
Family members
Grandfather
Complete netword:
Family members
Grandfather
Grandmother
Father
Brother
Sister
Mother
Theme three: My Family
Unit 7: Family Members
A (1-2-3)
Thursday, December 22nd 2011
Homework:
Learn by heart new words and sentences.
Do exercices: 1,2 in workbook( pages: 46,47)
Thank you!
Goodbye
See you later