Tiết 10. HH: Khăn quàng thắm mãi vai em

Đăng ngày 10/26/2017 8:13:14 AM | Thể loại: Âm nhạc 4 | Chia sẽ bởi: Anh Lê Nguyễn Hải | Lần tải: 16 | Lần xem: 6 | Page: 13 | Kích thước: 0.79 M | Loại file: ppt

  • Tiết 10. HH: Khăn quàng thắm mãi vai em - 1
  • Tiết 10. HH: Khăn quàng thắm mãi vai em - 2
  • Tiết 10. HH: Khăn quàng thắm mãi vai em - 3
  • Tiết 10. HH: Khăn quàng thắm mãi vai em - 4
  • Tiết 10. HH: Khăn quàng thắm mãi vai em - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô về dự giờ
Môn Âm nhạc lớp 4
Nhịp nhàng -vui tươi
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
Âm nhạc: Tiết 10: Học hát bài: Khăn quàng thắm mãi vai em
Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu
TẬP TỪNG CÂU
Âm nhạc: Tiết 10: Học hát bài: Khăn quàng thắm mãi vai em
Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu
TẬP TỪNG CÂU
Âm nhạc: Tiết 10: Học hát bài: Khăn quàng thắm mãi vai em
Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu
TẬP TỪNG CÂU
Âm nhạc: Tiết 10: Học hát bài: Khăn quàng thắm mãi vai em
Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu
TẬP TỪNG CÂU
Âm nhạc: Tiết 10: Học hát bài: Khăn quàng thắm mãi vai em
Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu
Âm nhạc: Tiết 10: Học hát bài: Khăn quàng thắm mãi vai em
Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu
H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp:

Khi tr«ng phương ®«ng võa hÐ ¸nh dương, kh¨n quµng trªn vai
x x xx x
Chóng em tíi trường. Em yªu kh¨n em cµng g¾ng häc hµnh
x xx x x xx
Sao cho xøng ch¸u B¸c Hå ChÝ Minh. Nh×n bao kh¨n th¾m tươi
x x xx x x
Lßng ngËp bao sướng vui h¸t vang lªn chµo ®ãn tương lai
x x x x xx
Mµu kh¨n tươi nh¾c em häc tËp lu«n g¾ng siªng
x x x x
lµm sao cho kh¨n quµng th¾m m·i vai em.
x x xx
ÂM NHẠC:
Khăn quàng thắm mãi vai em
Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu
Câu 1
Câu 4
Câu 3
Câu 2
H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca:
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
Củng cố - Dặn dò
+ Nhắc lại nội dung bài học.
+ Về học bài hát và tìm động tác phụ họa cho bài hát.
+ Chuẩn bị bài tập đọc nhạc số 3
Xin trân trọng cảm ơn!