Trường THCS Hòa Hưng
Âm nhạc Lớp 9

GV : CAO THÙY NINH
BÀI 3
TIẾT 9
NHẠC LÍ : - GIỚI THIỆU VỀ DỊCH GIỌNG
TẬP ĐỌC NHẠC : - GIỌNG PHA TRƯỞNG
- TĐN SỐ 3: LÁ XANH
I / Nhạc lí:
Ví dụ :
Bài hát: Nụ cười với các giọng
1/ Đô trưởng:
2/ Pha trưởng:
Giới thiệu về dịch giọng
Khái niệm :
3/ La trưởng:
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Cho tr?i s�ng l�n c�ng v?i bao n? cu?i.
Cho tr?i s�ng l�n c�ng v?i bao n? cu?i.
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
-Giống:
- Khác:
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
Em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hai ví dụ sau ?
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
giai điệu, tiết tấu, tính chất,lời ca .
cao độ, hóa biểu.
Tiết 9:
Nhạc lý: GIỚI THIỆU VỀ DỊCH GIỌNG
Tập đọc nhạc: GIỌNG PHA TRƯỞNG-TĐN SỐ 3
I. Nhạc lý: Giới thiệu về dịch giọng
-Dịch giọng là sự chuyển dịch độ cao thấp của một bài hát cho phù hợp với tầm cữ giọng người hát.
-Khi dịch giọng, trên bản nhạc mới sẽ có sự thay đổi hoá biểu và nốt nhạc nhưng giai điệu và tính chất bài hát không thay đổi.
II/ TẬP ĐỌC NHẠC : - GIỌNG PHA TRƯỞNG
- TĐN SỐ 3: LÁ XANH
1. Giọng Pha trưởng
Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết một bản nhạc viết ở giọng Pha trưởng?
Cấu tạo giọng Pha trưởng:
-Gi?ng Pha tru?ng cĩ �m ch? l� n?t Pha. Tr�n hĩa bi?u c?a gi?ng pha tru?ng cĩ m?t d?u hố si gi�ng.
Công thức cấu tạo giọng Cdur
Cấu tạo giọng Pha trưởng:
So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa giọng Đô trưởng và giọng Pha trưởng
Giống nhau:
Giống về công thức cấu tạo cung và nửa cung
Khác nhau:
Hóa biểu và âm chủ.
I II III IV V VI VII ( I )
I II III IV V VI VII ( I )
( )
( )
Em hãy cho biết bài TĐN được viết ở nhịp gì?
Tác giả đã sử dụng những hình nốt nào để ghi trường độ?
Nhịp: 2/4
Tìm hiểu bài TĐN:
Trường độ:

Nốt đen
Nốt móc đơn
Nốt đen chấm dôi
Nốt trắng
Cao độ của bài có những tên nốt nào? Trong bài có dấu hóa gì? Loại hình nốt gì mới xuất hiện?
- Cao độ: đô, rê, mi, pha, son, la.
Nốt hoa mỹ:
đồ - la
-Hóa biểu:
si giáng
Tìm hiểu bài TĐN:
Bài TĐN viết ở giọng Fa trưởng
Bài Tập đọc nhạc viết ở giọng gì ? Có mấy câu ?
Tìm hiểu bài TĐN:
– Có 4 câu
Đọc tên nốt :
Luyện đọc cao độ:
Gam Pha trưởng:
Tập từng câu:
Câu 1
Tập từng câu:
Câu 2
Tập từng câu:
Ghép câu 1 và 2:
Tập từng câu:
Câu 3:
Tập từng câu:
Câu 4:
Tập từng câu:
Ghép câu 3 và 4:
Ghép cả bài:
Hát kết hợp vỗ tay theo phách:
Bài Tập
Dịch câu nhạc sau sang giọng son trưởng?
Cho trời sáng lên cùng với bao nụ cười.
DẶN DÒ:
- Hướng dẫn về nhà :

+ Học thuộc khái niệm về dịch giọng.
+Đọc đúng cao độ, trường độ, tiết tấu bài TĐN số 3.
+ Xem trước bài tiết 11
Tiết học đến đây la kết thúc
Cảm ơn quý thầy cô v� c�c em .
nguon VI OLET