Chào mừng quý thầy, cô giáo về dự
Tiết âm nhạc lớp 7
Giáo viên: Kim Nhật Vinh
Trường THCS DTNT Long Phú
Tiết 13:
-Ôn tập bài hát:
Khúc hát chim sơn ca
-Nhạc lý:
-Cung và nửa cung
-Dấu hóa
KHÚC HÁT CHIM SƠN CA
NHẠCVÀ LỜI: ĐỖ HÒA AN
1. Ôn tập bài hát
Bài hát: Khúc hát chim sơn ca
Nhịp của bài hát : nhịp 2/4.
Sắc thái bài hát: Vui, rộn rã.
Nội dung của bài hát:
Tõ tiÕng hãt tuyÖt vêi cña chim s¬n ca nh¹c sÜ §ç Hoµ An ®· khÐo liªn hÖ ®Õn nh÷ng b¹n nhá cã giäng h¸t như chim­ s¬n ca, mong cho tiÕng h¸t cña c¸c em vang kh¾p mäi n¬i ®Ó mäi người cïng chung sèng trong t×nh th©n ¸i, ®oµn kÕt.
KHÚC HÁT CHIM SƠN CA
NHẠCVÀ LỜI: ĐỖ HÒA AN
1. Ôn tập bài hát
NGHE LẠI GIAI ĐIỆU BÀI HÁT
LUYệN THANH
2
4
Mì i i i Ma a a a a
KHÚC HÁT CHIM SƠN CA
NHẠCVÀ LỜI: ĐỖ HÒA AN
1. Ôn tập bài hát
- Cung và nửa cung
- Dấu hóa
2. Nhạc lý
Cung và nửa cung là đơn vị dùng để chỉ khoảng
cách về cao độ giữa 2 âm thanh liền bậc.
- 1 cung = 2 nửa cung
1 cung kí hiệu là :

Khái niệm:
Kí hiệu:
- 1/2cung kí hiệu là :
Trong 7 bậc âm cơ bản: Đô - Rê - Mi - Fa - Son - La - Si - ( Đô ), có những khoảng cách cung và nửa cung như sau:
1cung
1cung
1/2cung
1cung
1cung
1cung
1/2cung
b/ Dấu hóa
* Khái niệm: Dấu hóa là kí hiệu dùng để thay đổi độ cao của nốt nhạc.
b/ Dấu hóa
* Khái niệm: Dấu hóa là kí hiệu dùng để thay đổi độ cao của nốt nhạc.
*Các loại dấu hóa: Có 3 loại dấu hóa
- Dấu thăng ( # ): Nâng cao độ nốt nhạc lên nửa cung.
- Dấu giáng ( ): Hạ thấp cao độ nốt nhạc xuống nửa cung.
- Dấu bình ( ) : Hủy bỏ hiệu lực của dấu # hoặc dấu b.
* Cách sử dụng:
- Dấu hóa suốt:
Ví dụ: Bài Khúc hát chim sơn ca
* Cách sử dụng:
- Dấu hóa suốt:
Trên hóa biểu có thể có từ 1 đến 7 dấu hóa.
+ Đặt ở đầu khuông nhạc (sau khóa nhạc) gọi là hóa biểu.
+ Các dấu trong hóa biểu được ghi cùng một loại, nó có hiệu lực với tất cả các nốt cùng tên trong bản nhạc.
VD:
- Dấu hóa bất thường:
VD 1
VD 2


VD 3
Đặt ở trước nốt nhạc và chỉ có ảnh hưởng tới nốt nhạc cùng tên đứng sau nó trong phạm vi một ô nhịp.
bài tập củng cố
Câu1: Bài hát "Khúc hát chim sơn ca" nhạc và lời:
A. Hoàng long B. đỗ Hoà An C. Trương quang Lục

Câu 2 : Có mấy loại dấu hoá ?
A . 2 B .3 C . 4 D . 5

Câu 3: Dấu hoá suốt đặt ở:
A. đầu không nhạc B. Trước nốt nhạc C. sau nốt nhạc

Câu 4: Dấu hoá bất thường ảnh hưởng tới nốt nhạc cùng tên trong phạm vi ?
A. 1 ô nhịp B. 2 ô nhịp C. 3 ô nhịp

Câu 5: Trong hệ thống 7 bậc âm cơ bản có mấy quãng nửa cung ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
B�i h?c k?t thúc
Chúc thầy cô sức khoẻ
Chúc các em học tốt
nguon VI OLET