Tiet 24: Luyen tap (Thi giao vien gioi tr­uong)

bài giảng Hóa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
03i8vq
Danh mục
Thư viện Bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/11/2010 8:29:16 PM
Loại file
ppt
Dung lượng
1.27 M
Lần xem
1
Lần tải
6
File đã kiểm duyệt an toàn

GV: Nguyễn Văn Việt CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP GV: Nguyễn Van Vi?t lớp 8b trường thcs nga điền GV: Nguyễn Văn Việt Tiết 24 - bài 17 bài luện tập 3 GV: Nguyễn Văn Việt BÀI LUYỆN TẬP 3 I. ,xem chi tiết và tải về bài giảng Tiet 24: Luyen tap (Thi giao vien gioi tr­uong), Bài Giảng Hóa Học , Bài giảng điện tử Tiet 24: Luyen tap (Thi giao vien gioi tr­uong), ppt, 23 trang, 1.27 M, Hóa học chia sẽ bởi Lưu Phạm Văn đã có 6 download

LINK DOWNLOAD

Tiet-24-Luyen-tap-Thi-giao-vien-gioi-tr-uong.ppt[1.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

GV: Nguyễn Văn Việt
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
GV: Nguyễn Van Vi?t
lớp 8b trường thcs nga điền
GV: Nguyễn Văn Việt
Tiết 24 - bài 17
bài luện tập 3
GV: Nguyễn Văn Việt
BÀI LUYỆN TẬP 3
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
1. Ph?n ?ng hố h?c
Câu1 : Thế nào là hiện tượng hóa học ?
? hiện tượng hóa học là hiện tượng c� s� bi�n �ỉi ch�t n�y th�nh ch�t kh�c chất khác

GV: Nguyễn Văn Việt
Câu2: Hiện tượng hoá học khác hiện tượng vật lý ở điểm nào?
Hiện tuợng vật lý là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn gi? nguyên là chất ban đầu
Hiện tương hoá học là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất mới
GV: Nguyễn Văn Việt
BÀI LUYỆN TẬP 3
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
Câu 3 :Xét các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí? Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?
a. Thủy tinh nóng chảy thổi thành bình cầu
. Hòa tan vôi số�ng ( CaO) vào nước tạo ra dung dịch nước vôi (Ca(OH)2)
c. Đun nóng đường tạo thành than và nước
d. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi
X
X
X
X
GV: Nguyễn Văn Việt
BÀI LUYỆN TẬP 3
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
Câu 4 : Thế nào là phản ứng hóa học?
 Phaûn öùng hoaù hoïc laø quaù trình bieán ñoåi chaát naøy thaønh chaát khaùc

GV: Nguyễn Văn Việt
Câu 5 : D�a v�o b�n ch�t của phản ứng hoá học h�y �iỊn c�c t� hoỈc cơm t� th�ch hỵp v�o ch� tr�ng trong c�u sau:
- Trong phản ứng hoá học chổ dieón ra sửù ... .... .... .... laứm cho phaõn tửỷ naứy bieỏn ủoồi thaứnh phaõn tửỷ khaực ( chaỏt naứy bieỏn ủoồi thaứnh chaỏt khaực) , coứn ... ... .... cuỷa moói nguyeõn toỏ giửừ nguyeõn trửụực vaứ sau phaỷn ửựng
GV: Nguyễn Văn Việt
Câu 5 :Bản chất của phản ứng hoá học l�:
Trong phản ứng hoá học chổ dieón ra sửù thay ủoồi lieõn keỏt giửừa caực nguyeõn tửỷ laứm cho phaõn tửỷ naứy bieỏn ủoồi thaứnh phaõn tửỷ khaực ( chaỏt naứy bieỏn ủoồi thaứnh chaỏt khaực), coứn soỏ nguyeõn tửỷ cuỷa moói nguyeõn toỏ giửừ nguyeõn trửụực vaứ sau phaỷn ửựng
GV: Nguyễn Văn Việt
Câu 6 :Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng ?
Trong 1 phản ứng hoá học tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng
A + B ? C + D
m A + m B = m C + m D

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
BÀI LUYỆN TẬP 3
GV: Nguyễn Văn Việt
2. Phương trình hoá học:
GV: Nguyễn Văn Việt
2. phuong trình hố h?c:
Câu 7 : D�a v�o hiĨu bi�t vỊ PTHH h�y ch�n c�c t� hoỈc cơm t� ( Ch�t; nguy�n tư; ph�n tư; ch�t tham gia; PTHH; ch� s�; hƯ s�; s�n ph�m; t� lƯ) �iỊn v�o ch� tr�ng cho th�ch hỵp ?
Phản ứng hoá học được biểu diễn bằng (1)...trong đó ghi công thức hoá học của các (2)...và (3)... Trước mỗi công thức hoá học thể có (4)... (Trừ khi bằng 1 thỡ không ghi) để cho số (5)... của mỗi (6).... trước và sau phản ứng đều bằng nhau
- Từ (7)... Rút ra được tỉ lệ số (8)... số phân tử gi?a các chất trong phản ứng (9)... này bằng đúng (10).... trước công thức hoá học của mỗi chất.
GV: Nguyễn Văn Việt
Dỏp ỏn
- Phản ứng hoá học được biểu diễn bằng (1)PTHH trong đó ghi công thức hoá học của các (2) ch?t tham gia và (3) sản phẩm.
- Trước mỗi công thức hoá học thể có (4)hệ số (Trừ khi bằng 1 thỡ không ghi) để cho số (5).nguyên tử. của mỗi (6) nguyên tố. trước và sau phản ứng đều bằng nhau
- Từ (7).PTHH. Rút ra được tỉ lệ số (8).nguyên tử số phân tử gi?a các chất trong phản ứng (9) tỉ lệ này bằng đúng (10) Hệ số trước công thức hoá học của mỗi chất.
GV: Nguyễn Văn Việt
Câu 8 : Nêu các bước lập PTHH ?
? Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng
Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố
Bước 3: Viết phương trình hoá học
GV: Nguyễn Văn Việt
Câu 9 : Khi cân bằng phương trình hóa học chỉ được thêm:
a. Hệ số
b. Chỉ số
c. Hóa trị
d. Công thức
GV: Nguyễn Văn Việt
Bài tập 1 : Ho�n th�nh PTHH của các phản ứng sau :
a. Al + HCl AlCl3 + H2
. Na + O2 Na2O
c. Fe + Cl2 FeCl3
d. Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2
2
6
2
3
2
2
3
2
3
2
3
BÀI LUYỆN TẬP 3
II. B�i tập
4
GV: Nguyễn Văn Việt
Bài tập 2: (B�i1 trang 60): Quan sát hình ảnh sau m� t� ph�n �ng gi�a kh� N2 v� kh� H2 t�o ra amoniac NH3 :
H�y cho bi�t:
? Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng?
? Liên kết giữa các nguyên tử biến đổi như thế nào?
? Phân tử nào bị biến đổi , phân tử nào được tạo ra?
? Số nguyên tử nitơ và hidro trước phản ứng và sau phản ứng ?
N
N
H
H
H
H
H
H
N
H
H
H
N
H
H
H
H
H
II. B�i tập
GV: Nguyễn Văn Việt
Bài tập 2: ( B�i1 trang 60): Quan sát hình ảnh sau :
? Tên các chất tham gia
? Ni tơ và hidro
? Tên sản phẩm của phản ứng
? Amoniac ( NH3)
N
N
H
H
H
H
H
H
N
H
H
H
N
H
H
H
H
H
? Liên kết giữa các nguyên tử biến đổi như thế nào?
? Phân tử nào bị biến đổi , phân tử nào được tạo ra
? Số nguyên tử nitơ và hidro trước phản ứng và sau phản ứng ?
II. B�i tập
BÀI LUYỆN TẬP 3
? Trước phản ứng :
? Hai nguyên tử hidro liên kết với nhau tạo thành một phân tử hidro.
Hai nguyên tử Nitơ liên kết với nhau tạo thành 1 phân tử nitơ
Sau ph?n ?ng: 3 nguy�n t? hidro li�n k?t v?i 1 nguy�n t? nito
 Sau phaûn öùng
 Phaân töû bieán ñoåi : H2, N2 .  Phaân töû ñöôïc taïo ra : NH3
- Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng giữ nguyên.
? Có hai nguyên tử Nitơ.
? 6 nguyên tử hidro
GV: Nguyễn Văn Việt
II. B�i tập
BÀI LUYỆN TẬP 3
Bài tập 3: ( trang 61) :
GV: Nguyễn Văn Việt
II. B�i tập
BÀI LUYỆN TẬP 3
Giải
a - Biểu thức khối lượng:
= 140 + 110
- Tỉ lệ phần trăm về khối lượng của CaCO3 chứa trong đá vôi:
= 250 kg
= 89,29 %
Bài tập 3: ( trang 61) :
GV: Nguyễn Văn Việt
II. B�i tập
BÀI LUYỆN TẬP 3
Bài tập 4: ( B�i5 trang 61):
Bài 5.Cho sơ đồ của phản ứng hóa học sau :
Al + CuSO4 ? Al x(SO4) y + Cu
a) Tìm chỉ số x. y
b) Lập PTHH
c) Cho biết tỉ lệ của các cặp đơn chất kim loại
d) Cho biết tỉ lệ của các cặp phân tử của hợp chất
GV: Nguyễn Văn Việt
II. B�i tập
BÀI LUYỆN TẬP 3
BÀI 4: (bµi 5 / 61)
Giaûi:
a. Vận dụng sơ đồ chéo vỊ ho� tr� ta c� x = 2, y = 3
b. Al + CuSO4 -- > Al2 (SO4)3 + Cu
2Al + 3CuSO4 ? Al2 (SO4)3 + 3Cu
c. Số nguyên tử Al : số nguyên tử Cu là 2: 3
d. Số phân tử CuSO4 : số phân tử Al2 (SO4)3 là 3 : 1
GV: Nguyễn Văn Việt
DẶN DÒ
Ôn tập kiến thức đã học trong chương II
Các khái niệm cơ bản trong chương I
Các dạng bài tập trong bài luyện tập.
Ôn lại cách tính PTK
- Nghiên cứu bài "Mol"
+ Mol là gì ? Cho ví dụ
+ Thế nào là khối lượng mol ?
+ Thể tích mol của chất khí là gì ? đktc ?
GV: Nguyễn Văn Việt
Cảm ơn quý thầy, cô
và các em học sinh
đã tham dự tiết học này

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

  • Tiet 24: Luyen tap (Thi giao vien gioi tr­uong) - 1
  • Tiet 24: Luyen tap (Thi giao vien gioi tr­uong) - 2
  • Tiet 24: Luyen tap (Thi giao vien gioi tr­uong) - 3
  • Tiet 24: Luyen tap (Thi giao vien gioi tr­uong) - 4
  • Tiet 24: Luyen tap (Thi giao vien gioi tr­uong) - 5
  • download - 4

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD bài giảng này

Để tải về Tiet 24: Luyen tap (Thi giao vien gioi tr­uong)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

bài giảng tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU