Tiết 5

Ôn bài hát: Nụ Cười
Tập đọc nhạc:
Giọng Mi Thứ - TĐN số 2
I/ Ôn bài hát: Nụ Cười
II/ Tập đọc nhạc
1/ Giọng Mi Thứ
Giọng Mi thứ (Em) hòa thanh
VII
*Giọng mi thứ tự nhiên là gì?
- Giọng mi thứ có âm chủ là nốt mi.
-Hoá biểu có một dấu thăng ( Pha thăng)
*Giọng mi thứ hoà thanh là gì?
Giọng mi thứ hoà thanh có bậc VII tăng lên nữa cung
-Bài TĐN có mấy câu ?

Câu 1
Câu 4
Câu 3
Câu 2
Có 4 câu như sau
Kí hiệu trong bài gồm có kí hiệu gì?
3
Các em đọc tên nốt nhạc từng câu
Câu 1
Các em đọc hoàn chỉnh
*Dặn dò
- các em chép bài TĐN
- Các em học bài và tập gõ phách, đánh nhịp
- Chuẩn bị nài tiếp theo
nguon VI OLET