TIET 51 (KHAI NIEM VE BIEU THUC DAI SO)

bài giảng điện tử Toán học Toán học 7 Đại số 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 175       6      0
Ngày đăng 2009-04-05 20:53:00 Tác giả Hưng Vũ Quang loại .ppt kích thước 1.16 M số trang 15
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Mục tiêuHS hieåu ñöôïc khaùi nieäm veà bieåu thöùc ñaïi soá.HS töï tìm ñöôïc moät soá ví duï veà bieåu thöùc ñaïi soá.1CHUONG IV: Bi?U TH?C D?I S?Khâi ni?m v? bi?u th?c d?i s?Giâ tr? c?a m?t bi?u th?c d?i s?Don th?cDon th?c d?ng d?ngDa th?cC?ng, tr? da th?cDa th?c m?t bi?nC?ng, tr? da th?c m?t bi?nNghi?m c?a da th?c m?t bi?n2Câc bi?u th?c sau du?c g?i lă g�?x + y2x - 3y5 + x2x(5 + y)6x : 3 + 22......3Ti?T 51 - �1: KHÂI Ni?M V? Bi?U TH?C D?I S?1) Nh?c l?i v? bi?u th?c:Bi?U TH?C S?Câc s? du?c n?i

  • TIET 51 (KHAI NIEM VE BIEU THUC DAI SO) - 1
  • TIET 51 (KHAI NIEM VE BIEU THUC DAI SO) - 2
  • TIET 51 (KHAI NIEM VE BIEU THUC DAI SO) - 3
  • TIET 51 (KHAI NIEM VE BIEU THUC DAI SO) - 4
  • TIET 51 (KHAI NIEM VE BIEU THUC DAI SO) - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Mục tiêu
HS hieåu ñöôïc khaùi nieäm veà bieåu thöùc ñaïi soá.
HS töï tìm ñöôïc moät soá ví duï veà bieåu thöùc ñaïi soá.
1
CHUONG IV: Bi?U TH?C D?I S?
Khâi ni?m v? bi?u th?c d?i s?
Giâ tr? c?a m?t bi?u th?c d?i s?
Don th?c
Don th?c d?ng d?ng
Da th?c
C?ng, tr? da th?c
Da th?c m?t bi?n
C?ng, tr? da th?c m?t bi?n
Nghi?m c?a da th?c m?t bi?n

2
Câc bi?u th?c sau du?c g?i lă g�?
x + y
2x - 3y
5 + x2
x(5 + y)
6x : 3 + 22
......
3
Ti?T 51 - �1: KHÂI Ni?M V? Bi?U TH?C D?I S?
1) Nh?c l?i v? bi?u th?c:

Bi?U TH?C S?
Câc s? du?c n?i v?i nhau b?i d?u câc phĩp t�nh (c?ng, tr?, nhđn, chia, nđng lín luy th?a) lăm thănh m?t bi?u th?c.
Ch?ng h?n:
5 + 7 - 3 ; 12: 4 + 6 ; 5 . 3 + 7 ; 42 . 33 4 . 3 + 8 : 2
Nh?ng bi?u th?c nhu trín c�n du?c g?i lă g�?

4
Ti?T 51 - �1: KHÂI Ni?M V? Bi?U TH?C D?I S?
1) Nh?c l?i v? bi?u th?c: SGK

Bi?u th?c s? bi?u th? di?n t�ch h�nh ch? nh?t lă: 3.(3 + 2)
Câc em lăm
Hêy vi?t bi?u th?c s? bi?u th? di?n t�ch c?a h�nh ch? nh?t c� chi?u r?ng b?ng 3 (cm) vă chi?u dăi hon chi?u r?ng 2 (cm).?1
?1
Chi?u dăi b?ng bao nhiíu ?

Chi?u dăi b?ng: 3 + 2

5
1) Nh?c l?i v? bi?u th?c:

Bi?u th?c s? bi?u th? di?n t�ch h�nh ch? nh?t lă: 3.(3 + 2)
2) Khâi ni?m v? bi?u th?c d?i s?.
Xĩt băi toân:
Vi?t bi?u th?c bi?u th? chu vi c?a h�nh ch? nh?t c� hai c?nh liín ti?p 6 (cm) vă a (cm).
Bi?u th?c bi?u th? chu vi h�nh ch? nh?t lă: 2?(6 + a)
Khi a = 4 th� bi?u th?c trín bi?u th? chu vi c?a h�nh ch? nh?t c� hai c?nh b?ng 6 (cm) vă 4 (cm).
Khi a = 4,5 th� bi?u th?c trín bi?u th? chu vi c?a h�nh ch? nh?t c� hai c?nh b?ng 6 (cm) vă 4,5 (cm).


?1
Nhu v?y ta c� th? d�ng bi?u th?c
trín d? bi?u th? chu vi c?a h�nh
ch? nh?t c� m?t c?nh b?ng 6 (cm).

Ti?T 51 - �1: KHÂI Ni?M V? Bi?U TH?C D?I S?
6
1) Nh?c l?i v? bi?u th?c:

Bi?u th?c s? bi?u th? di?n t�ch h�nh ch? nh?t lă: 3.(3 + 2)
2) Khâi ni?m v? bi?u th?c d?i s?.

G?i chi?u dăi c?a h�nh ch? nh?t lă a (cm)
Chi?u r?ng c?a h�nh ch? nh?t lă:
a - 2 (cm)
Di?n t�ch c?a h�nh ch? nh?t lă:
a.(a - 2) (cm2)
Câc em lăm
Vi?t bi?u th?c bi?u th? di?n t�ch c?a h�nh ch? nh?t c� chi?u dăi hon chi?u r?ng 2 (cm).

G?i chi?u dăi c?a h�nh ch? nh?t lă a (cm)


?1
?2
?2
Chi?u r?ng c?a h�nh ch? nh?t lă ?

a - 2 (cm)

Di?n t�ch c?a h�nh ch? nh?t lă ?
Ti?T 51 - �1: KHÂI Ni?M V? Bi?U TH?C D?I S?
7
2) Khâi ni?m v? bi?u th?c d?i s?.

G?i chi?u dăi c?a h�nh ch? nh?t lă a (cm)
Chi?u r?ng c?a h�nh ch? nh?t lă:
a - 2 (cm)
Di?n t�ch c?a h�nh ch? nh?t lă:
a.(a - 2) (cm2)
Bi?u th?c mă trong d� ngoăi câc s?, câc k� hi?u phĩp toân c?ng, tr?, nhđn, chia, nđng lín luy th?a, c�n c� c? câc ch? (d?i di?n cho câc s?).
Nh?ng bi?u th?c nhu th? du?c g?i lă g� ?
Bi?U TH?C D?I S?
Bi?u th?c mă trong d� ngoăi câc
s?, câc k� hi?u phĩp toân c?ng,tr?,
nhđn, chia, nđng lín luy th?a, c�n
c� c? câc ch? (d?i di?n cho câc s?).
G?i lă bi?u th?c d?i s?
?2
Ti?T 51 - �1: KHÂI Ni?M V? Bi?U TH?C D?I S?
8
Câc bi?u th?c sau du?c g?i lă g�?
x + y
2x - 3y
5 + x2
x(5 + y)
6x : 3 + 22
......
Bi?U TH?C D?I S?
9
2) Khâi ni?m v? bi?u th?c d?i s?.

a) Quêng du?ng di du?c sau x (h) c?a � t� lă: 30x (km).

b) Quêng du?ng di du?c sau x (h) lă:
5x (km).
Câc em lăm
Vi?t bi?u th?c d?i s? bi?u th?:
a) Quêng du?ng di du?c sau x (h) c?a m?t � t� di v?i v?n t?c 30 km/h.
b) T?ng quêng du?ng di du?c c?a m?t ngu?i, bi?t r?ng ngu?i d� di b? trong x (h) v?i v?n t?c 5 km/h vă sau d� di b?ng � t� trong y (h) v?i v?n t?c 35 km/h.?3
?3
a) Quêng du?ng di du?c c?a � t� lă ?
b) Quêng du?ng di du?c sau x (h) lă ?
Ti?T 51 - �1: KHÂI Ni?M V? Bi?U TH?C D?I S?
10
2) Khâi ni?m v? bi?u th?c d?i s?.

a) Quêng du?ng di du?c sau x (h) c?a � t� lă: 30x (km).

b) Quêng du?ng di du?c sau x (h) lă:
5x (km).
Quêng du?ng di du?c sau y (h) lă:
35y (km).
T?ng quêng du?ng di du?c c?a ngu?i d� lă: 5x + 35y (km).
Câc em lăm
Vi?t bi?u th?c d?i s? bi?u th?:
a) Quêng du?ng di du?c sau x (h) c?a m?t � t� di v?i v?n t?c 30 km/h.
b) T?ng quêng du?ng di du?c c?a m?t ngu?i, bi?t r?ng ngu?i d� di b? trong x (h) v?i v?n t?c 5 km/h vă sau d� di b?ng � t� trong y (h) v?i v?n t?c 35 km/h.?3
?3
b) Quêng du?ng di du?c sau y (h) lă ?
T?ng quêng du?ng di du?c c?a ngu?i d� lă ?
Ti?T 51 - �1: KHÂI Ni?M V? Bi?U TH?C D?I S?
11
2) Khâi ni?m v? bi?u th?c d?i s?.

a) Quêng du?ng di du?c sau x (h) c?a � t� lă: 30x (km).

b) Quêng du?ng di du?c sau x (h) lă:
5x (km).
Quêng du?ng di du?c sau y (h) lă:
35y (km).
T?ng quêng du?ng di du?c c?a ngu?i d� lă: 5x + 35y (km).

?Ch� �: SGK.
Trong bi?u th?c d?i s?, v� ch? d?i di?n cho s? nín khi th?c hi?n câc phĩp toân trín câc ch?, ta c� th? âp d?ng nh?ng t�nh ch?t, quy t?c phĩp toân nhu trín câc s?. Ch?ng h?n:
x + y = y + x ; xy = yx
(x + y) + z = x + (y + z)
(xy)z = x(yz) ; x(y + z) = xy + xz
- (x + y - z) = - x - y + z ; .

Câc bi?u th?c d?i s? c� ch?a bi?n ? m?u, ch?ng h?n nhu:

(v?i câc bi?n t, x n?m ? m?u) chua du?c xĩt d?n trong chuong năy.
?3
Ti?T 51 - �1: KHÂI Ni?M V? Bi?U TH?C D?I S?
12
Băi t?p 3/Sgk.
D�ng vi?t ch� n?i câc � 1), 2), .., 5) v?i a), b), ., e) sao cho ch�ng c� c�ng � nghia (ch?ng h?n n?i � 1) v?i � e)).


1)
2)
3)
4)
5)


a)
b)
c)
d)
e)
Ti?T 51 - �1: KHÂI Ni?M V? Bi?U TH?C D?I S?
13
C� th? th? em chua bi?t:
Văo nam 820, nhă toân h?c n?i ti?ng ngu?i Trung  dê vi?t m?t cu?n sâch v? toân h?c. Tín cu?n sâch năy du?c d?ch sang ti?ng Anh v?i tiíu d? lă Algebra, Algebra d?ch sang ti?ng Vi?t lă D?i s?.
Tâc gi? cu?n sâch tín lă Al-Khowđrizm� (d?c lă An-kh�-va-ri-zmi). �ng du?c bi?t d?n nhu lă cha d? c?a m�n D?i s?. �ng dănh c? d?i m�nh nghiín c?u v? D?i s? vă dê c� nhi?u phât minh quan tr?ng trong linh v?c toân h?c.
�ng cung lă nhă thiín van h?c, nhă d?a l� h?c n?i ti?ng. �ng dê g�p ph?n quan tr?ng trong vi?c v? b?n d? th? gi?i th?i b?y gi?.
Ti?T 51 - �1: KHÂI Ni?M V? Bi?U TH?C D?I S?
14
Xem l?i câc d?ng băi t?p dê lăm.
H?c băi theo v? ghi vă Sgk.
H?c khâi ni?m bi?u th?c d?i s?.
Lăm câc băi t?p 1; 2; 4; 5/Sgk.
C�NG Vi?C ? NHĂ
15

Nguồn:Hưng Vũ Quang

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử TIET 51 (KHAI NIEM VE BIEU THUC DAI SO)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngTIET 51 (KHAI NIEM VE BIEU THUC DAI SO).ppt[1.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
zgv5tq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-04-05 20:53:00
Loại file
ppt
Dung lượng
1.16 M
Trang
15
Lần tải
175
Lần xem
6
bài giảng điện tử TIET 51 (KHAI NIEM VE BIEU THUC DAI SO)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan