Câu 1. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau với biên độ A1 và A2. Biên độ dao động tổng hợp là
A.
B.
C.
D.
Câu 2. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha có biên độ là A1 và A2 với thì dao động tổng hợp có biên độ là
A. A = A1.
B. A = 2A1.
C. A = 3A1.
D. A = 4A1.

Câu 3. Cho hai dao động cùng phương có phương trình
và Biên độ dao động tổng hợp được tính bởi công thức

A.

B.

C.

D.
Câu 4. Hai dao động cùng phương có phương trình và
. Hai dao động này
cùng pha.
ngược pha.
lệch pha
lệch pha

Câu 5. Một vật thực hiện động thời hai dao động cùng phương có phương trình
và . Biên độ dao động tổng hợp của vật là
5 cm
1 cm
3 cm
7 cm
Câu 6. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương có phương trình

Phương trình dao động tổng hợp của vật là
A

B

C

D
Câu 7.Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kỳ có biên độ lần lượt là và A2 Độ lệch pha của 2 dao động là . Biên độ dao động tổng hợp là
A.
B.
C.
D.
Câu 8. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình
Và . Biên độ dao tổng hợp là
2 cm
10 cm
C.
D. 5 cm


Câu 9. Hai dao động cùng phương có phương trình và
. Dao động tổng hợp có biên độ và pha ban đầu là
A.

B.

C.

D.
Câu 10. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương có phương trình và . Độ lớn vận tốc của vật qua vị trí cân bằng là

70 cm
50 cm
10 cm
100 cm
Câu 11. Một vật tham gia thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và cùng pha. Nếu chỉ tham gia dao động thứ nhất thì cơ năng của vật là
Nếu chỉ tham gia dao động thứ hai, cơ năng của vật là . Khi tham gia đồng thời hai dao động thì cơ năng của vật là
A.
B.
C.
D.
nguon VI OLET