TOÁN – TUẦN 25
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NHƯỢNG
GIÁO VIÊN: Trần Văn Trị
LỚP 4A3
KHỞI ĐỘNG
12 quả
? quả
Trò chơi: “Ai may mắn”
H.AN
THỨC
T.LY
NGỌC
HÂN
KHẢI

ĐẠT
ĐĂNG
TRÂM
Q.AN
NHẬT
Q.BẢO
G. BẢO
P.ANH
P.TRANG
SƠN
BÍCH

HƯƠNG
T.TRANG
LÂM
Toán
NHẬT
CHIẾN
HIẾU
MINH

DUYÊN
B.TRÂN
VY
K.LY
GIANG
HOÀNG
12 quả
12 : 3 = 4 (quả)
? quả
TOÁN
TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ
12 quả
12 : 3 = 4 (quả)
? quả
Nhận xét:
8 (quả)
Để tìm của số 12 ta đã làm như thế nào?
Tìm :
=
=
Muốn tìm phân số của một số ta lấy số đó
nhân với phân số cần tìm.
Ví dụ:
9
15
THỰC HÀNH LUYỆN TẬP
*Cách 1 Bài giải :
Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là :

35 x = 21 (học sinh)

Đáp số : 21 học sinh
*Cách 2 Bài giải :
Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là :
35 : 5 x 3 = 21 (học sinh)
Đáp số : 21 học sinh
Muốn tìm phân số của một số
ta lấy số đó nhân với phân số
cần tìm.
Cho
2
3
Quà của bạn là một chiếc k?o.
Câu hỏi:
?
Start
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Hãy chọn đáp án đúng
9
x
=
Số thích hợp để viết vào ô trống là:
8
6
A
B
4
5
C
D
Câu hỏi:
?
Quà của bạn là một b�i hat.
Của 10 quả cam là bao nhiêu quả ?
2
5
4 quả
Start
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi:
?
Quà của bạn là một n? cu?i th?t tuoi.
Chọn đáp án đúng
2
5
Start
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Cách tính nào sai ?
A
B
C
10
x
=
10 x 2
5
=
20
5
=
4
2
5
10
x
=
2
5
=
20
5
=
4
10
1
x
10 x 2
1 x 5
=
2
5
10
x
=
10 x 5
2
50
2
=
=
25
C
c
Câu hỏi:
?
Phần thuưởng của bạn là một tràng pháo tay thật lớn...
Của một tá bút chì là bao nhiêu chiếc ?
3
4
9 chiếc
Start
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !