Tìm số trừ

Đăng ngày 12/17/2017 9:54:36 PM | Thể loại: Toán học 2 | Chia sẽ bởi: Hiền Phạm Thu | Lần tải: 0 | Lần xem: 26 | Page: 16 | Kích thước: 18.97 M | Loại file: ppt
  • Tìm số trừ - 1
  • Tìm số trừ - 2
  • Tìm số trừ - 3
  • Tìm số trừ - 4
  • Tìm số trừ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tìm số trừ, Toán học 2. . https://nslide.com/bai-giang/tim-so-tru.lbvx0q.html

Nội dung

100 - 20 =
100 - 40 =
100 - 70 =
100 - 10 =

30
90
80
60
Tính nhẩm
85
64
C. 96
D. 57
-
100
4
96
096
75
64
C. 74
D. 87
-
100
36
64
064
?
- Hãy tìm số ô vuông đã lấy đi.
- Có 10 ô vuông.
Sau khi lấy một số ô vuông thì còn lại 6 ô vuông.
6
10
x
10
- x
= 6
10 – x = 6
số bị trừ
số trừ
hiệu
6
10
x
10 - x = 6
X =10 - 6
X = 4
Muốn tìm số trừ
ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu


15 - x = 10 15 - x = 8


42 - x = 5 32 - x = 18
Bài 1: Tìm x
39
24
24
53
55
Bài 2 : Viết số thích hợp vào ô trống
Số trừ
Số bị trừ
Hiệu
Bài 3 : Một bến xe có 35 ô tô , sau khi một số ô tô rời bến , trong bến xe còn lại 10 ô tô . Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến ?
Tóm tắt
Có : 35 ô tô
Còn lại : 10 ô tô
Đã rời bến : … Ô tô ?
Bài giải
Số ô tô đã rời bến là:
35 – 10 = 25 (ô tô)
Đáp số: 25 ô tô
- Muốn tìm số trừ
a. Ta lấy số trừ trừ đi hiệu
c. Ta lấy hiệu trừ đi số trừ.
b. Ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
45 – x = 20
a. số trừ
b. số bị trừ
c. hiệu
x được gọi là :
Muốn tìm số trừ
ta làm như thế nào ?