Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến 4D
GV: MẠC THỊ LUYÊN
Toán
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
KIỂM TRA BÀI CŨ
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
360 phút = .... giờ
400 năm = ... Thế kỉ
60 giây = .... phút
2 giờ 15 phút =...... phút
6
4
1
135
Toán
Tìm số trung bình cộng
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG
Bài toán 1: Rót vào can thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?
6 lít
Tóm tắt
4 lít
? lít
? lít
6 l
4 l
? l
? l
Bài giải
Tổng số lít dầu của hai can là:
6 + 4 = 10 ( l )
Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:
10 : 2 = 5 ( l )
Đáp số: 5 lít.
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng
Ta nói: Can thứ nhất có 6 lít, can thứ hai có 4 lít, trung bình mỗi can có 5 lít.
( 6 + 4 ) : 2 = 5 ( l )
+ Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:
+ Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4.
- Vậy muốn tìm trung bình cộng của hai số 6 và 4 ta làm thế nào?
* Muốn tìm trung bình cộng của hai số 6 và 4 ta tính tổng của hai số rồi chia tổng đó cho 2.
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng
Vậy muốn tìm trung bình cộng của 2 số ta làm thế nào?
* Muốn tìm trung bình cộng của 2 số ta tính tổng của hai số đó rồi chia tổng đó cho 2.
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng

Tóm tắt:
? học sinh
? học sinh
? học sinh
25 học sinh
27 học sinh
32 học sinh
Bài toán 2 : Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng
Bài giải
Tổng số́ học sinh của 3 lớp là:
25 + 27 +32 = 84 ( học sinh)
Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:
84 : 3 = 28 ( học sinh )
Đáp số : 28 học sinh.
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng
- 28 là số trung bình cộng của những số nào?
- Số 28 là số trung bình cộng của ba số 25; 27 và 32.
Ta viết:
( 25 + 27 + 32 ) : 3 = 28
* Muốn tìm số trung bình cộng của 3 số́, ta tính tổng của 3 số đó, rồi chia tổng đó cho 3.
- Muốn tìm số trung bình cộng của 3 số ta làm thế nào?
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng
( 34 + 43 + 52 + 39 ) : 4 = .....
Tìm số trung bình cộng của các số sau:
34; 43; 52 và 39
Ví dụ:
Trung bình cộng của 34; 43; 52 và 39 là:
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng
47

Nhận xét:
* Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.
- Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm thế nào?
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng
Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:
a) 42 và 52.
b) 36; 42; và 57.
c) 34; 43; 52 và 39.
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng
( 42 + 52 ) : 2 = .......
Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:
a) 42 và 52
Trung bình cộng của 42 và 52 là :
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng
47
( 36 + 42 + 57 ) : 3 =.......
Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:
b) 36; 42; và 57.
Trung bình cộng của 36; 42; và 57 là :
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng
45
Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:
c) 34; 43; 52 và 39
Trung bình cộng của 34; 43; 52 và 39 là :
( 34 + 43 + 52 +39 ) : 4 = .......
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng
42
Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh, lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?
Hoa
Hưng
Mai
Thịnh
38 kg
36 kg
40 kg
34 kg
? kg
? kg
? kg
Tóm tắt:
Bài giải
Bốn em cân nặng số ki- lô- gam là:
36+ 38 + 40 + 34 = 148 ( kg)
Trung bình mỗi em cân nặng số ki- lô- gam là:
148 : 4 = 37 ( kg)
Đáp số: 37 kg.
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng
Bài giải:
Trung bình mỗi em cân nặng số ki- lô- gam là:
(36 + 38 + 40 + 34) : 4 = 37 ( kg)
Đáp số: 37 kg.
Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Tìm số trung bình cộng
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2021
Môn: Toán
Bài : Luyện tập
* LÀM BÀI TẬP SAU VÀO VỞ TOÁN.
Tìm trung bình cộng của các số sau:
a. 87 và 45
b. 63 ; 78 và 72
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi !
nguon VI OLET