Tính chất giao hoán của phép cộng


Toán
* Tính giá trị của các biểu thức trong bảng sau:
350+250 = 600
1208+2764 = 3972
250+350 = 600
2764+1208 = 3972
20+30=50
30+20=50
* So sánh giá trị của hai biểu thức a+b và b+a trong bảng sau:
- Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết:
a + b b + a
=
* Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
350
250
1208
2764
Bài 1: Nêu kết quả tính :
a/ 468 + 379 = 847
379 + 468 = ….
b/ 6509 + 2876 = 9385
2876 + 6509 = ….
c/ 4268 + 76 = 4344
76 + 4268 = ….
847
9385
4344
Bài 2: Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:
a) 48 + 12 = 12 + …
65 + 297 = …. + 65
… + 89 = 89 + 177
b) m + n = n + …
84 + 0 = …. + 84
a + 0 = … + a = …
48
297
177
m
0
0
a
a. 2975 + 4017 4017 + 2975
2975 + 4017 4017 + 3000
2975 + 4017 4017 + 2900
Bài 3 : >; <; = ?b) 8264 + 927 927 + 8300
8264 + 927 900 + 8264
927 + 8264 8264+ 927=
<
=
>
<
>
Củng cố - Dặn dò.
nguon VI OLET