Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Đăng ngày 12/14/2017 8:41:41 AM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Huyền Phạm Thị | Lần tải: 49 | Lần xem: 11 | Page: 9 | Kích thước: 1.01 M | Loại file: ppt
  • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - 1
  • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - 2
  • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - 3
  • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - 4
  • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo), Toán học 3. . https://nslide.com/bai-giang/tinh-gia-tri-cua-bieu-thuc-tiep-theo.uxsx0q.html

Nội dungTOÁN - LỚP 3
TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC(T)
268 – 68 + 17
81 : 9 x 7
= 200 + 17
= 217
= 9 x 7
= 63
Tính giá trị biểu thức
Toán
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Ghi nhớ: Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
60 + 35 : 5
7
= 67
86 – 10 x 4
= 86 -
40
= 46
= 60 +
Toán

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:
a) 253 + 10 x 4
= 253 + 40
= 293
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Toán
41 x 5 - 100
= 205 - 100
= 105
93 - 48 : 8
= 93 - 6
= 87
b) 500 + 6 x 7
= 500 + 42
= 542
30 x 8 + 50
= 240 + 50
= 290
69 + 20 x 4
= 69 + 80
= 149
Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 37 - 5 x 5 = 12 b)13 x 3 – 2 = 13

180 : 6 + 30 = 60 180 + 30 : 6 = 35

30 + 60 x 2 = 150 30 + 60 x 2 = 180

282 - 100 : 2 = 91 282- 100 : 2 = 232
Đ
Đ
S
S
S
S
Đ
Đ
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Toán
Bài 3: Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?
Tóm tắt
Mẹ hái : 60 quả táo
Chị hái : 35 quả táo
? quả : 5 hộp
1 hộp : ….. quả táo ?
? quả
Bài giải:
Số quả táo mẹ và chị hái được tất cả là:
60 + 35 = 95 ( quả)
Số táo có ở mỗi hộp là:
95 : 5 = 19 (quả)
Đáp số: 19 quả táo
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Toán
Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
Toán
CHÀO CÁC EM !