Tính giá trị của biểu thức

Đăng ngày 12/16/2017 8:34:31 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Hương Hồ Thị | Lần tải: 21 | Lần xem: 39 | Page: 7 | Kích thước: 0.52 M | Loại file: ppt
  • Tính giá trị của biểu thức - 1
  • Tính giá trị của biểu thức - 2
  • Tính giá trị của biểu thức - 3
  • Tính giá trị của biểu thức - 4
  • Tính giá trị của biểu thức - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tính giá trị của biểu thức, Toán học 3. . https://nslide.com/bai-giang/tinh-gia-tri-cua-bieu-thuc.ssux0q.html

Nội dung


TOÁN - LỚP 3
TÍNH GIÁ TRỊ
BIỂU THỨC
* Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau:
a) 12 + 23
b) 45 + 5 + 3
= 35
= 53
KIỂM TRA BÀI CŨ
60 + 20 - 5
* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
= 80
= 75
- 5
* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
49 : 7 x 5
= 7
x 5
= 35
Ví dụ 2:
Ví dụ 1:
Bài 1: Tính giá trị biểu thức.
a) 205 + 60 + 3 b) 462 – 40 + 7
268 – 68 + 17 387 - 7 - 80
= 265 + 3
= 268
= 422 + 7
= 492
= 200 + 17
= 217
= 380 - 80
= 300
Bài 2: Tính giá trị biểu thức.
a) 15 x 3 x 2 b) 8 x 5 : 2
48 : 2 : 6 81 : 9 x 7
= 45 x 2
= 90
= 40 : 2
= 20
= 24 : 6
= 4
= 9 x 7
= 63
Bài 3 :
>
<
=
55 : 5 x 3

32
47

84 - 34 - 3
20 + 5

40 : 2 + 6
= 11 x 3
= 33
= 50 - 3
= 47
= 20 + 6
= 26
= 25
>
<
=
TIẾT HỌC ĐÃ KẾT THÚC !