Toán : Bảng nhân 6

Đăng ngày 11/3/2009 5:33:26 PM | Thể loại: Toán học 3 | Chia sẽ bởi: Vân Kiên Mỹ | Lần tải: 13 | Lần xem: 26 | Page: 12 | Kích thước: 0.32 M | Loại file: ppt

  • Toán : Bảng nhân 6 - 1
  • Toán : Bảng nhân 6 - 2
  • Toán : Bảng nhân 6 - 3
  • Toán : Bảng nhân 6 - 4
  • Toán : Bảng nhân 6 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Môn Toán - Lớp 3
Bảng nhân 6
?
Người trình bày: KIE�N THề MYế VA�N
Trường Tiểu học Taõn Hoọi
ẹửực Troùng _ Laõm ẹo�ng

thiết kế bài giảng
Bảng nhân 6
Bài tập
a) Viết tổng sau thành tích:
6 + 6 + 6 =
b) Chuyển tích sau thành tổng rồi tính kết quả:
5 x 3 =
6 được lấy 2 lần, ta có
6 x 2
6 x 2 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 6
6 x 1 = 6
= 6 + 6 = 12
6được lấy 2 lần, ta có
6 x 2 =
6 x 2 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 6
6 x 1 = 6
6+ 6 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có
6 x 3
Vậy: 6 x 3 = 18
= 6 + 6 + 6 = 18
6 x 3 = 18
6 được lấy 2 lần, ta có
6 x 2 =
6 x 2 = 12
Vậy: 6 x 2 = 12
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 6
6 x 1 = 6
6 + 6 = 12
6được lấy 3 lần, ta có
6 x 3 =
Vậy: 6 x 3 = 18
6+ 6 + 6 = 18
6 x 3 = 18
So sánh kết quả
phép tính: 6 x 2 và 6 x 1
6 được lấy 2 lần
hơn 6 được lấy 1 lần
là mấy lần 6 ?
6 được lấy 2 lần, ta có
6 x 2 =
6 x 2 = 12
Vậy: 3 x 2 = 6
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 3
6 x 1 = 6
6 + 6 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có
6 x 3 =
Vậy: 6 x 3 = 18
6 + 6 + 6 = 18
6 x 3 = 18
6 x 4 =
?
24
6 x 6 =
?
6 x 7 =
?
6 x 8 =
?
6 x 9 =
?
6 x 10 =
?
36
42
48
54
60
6 x 5 =
?
30
6 được lấy 2 lần, ta có
6 x 2 =
6 x 2 = 12
Vậy: 3 x 2 = 6
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 6
6 x 1 = 6
6 + 6 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có
6 x 3 =
Vậy: 6 x 3 = 18
6 + 6 + 6 = 18
6 x 3 = 18
6 x 4 =
24
6 x 5 =
6 x 6 =
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
30
36
42
48
54
60
Bảng nhân 6
Tính nhẩm:
6 x 4 =
6 x 6 =
6 x 8 =
6 x 1 =
6 x 3 =
6 x 5 =
6 x 9 =
6 x2 =
6 x 7 =
6 x 10 =
24
36
48
6
18
30
54
12
42
60
Luyện tập
1
6 x 0 =
0 x 6 =
0
0
Mỗi thuứng có 6l da�u, Hỏi 5 thuứng nhử theỏ coự taỏt caỷ bao nhieõu lớt da�u?
2
Bài giải:
Số lớt da�u coự trong 5 thuứng là:
6 x 5 = 30 (l)
Đáp số: 30 lớt da�u
Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:
6
12
30
54
18
24
36
42
48
60
3
6 được lấy 2 lần, ta có
6 x 2 =
6 x 2 = 12
Vậy: 3 x 2 = 6
6 được lấy 1 lần, ta viết:
6 x 1 = 6
6 x 1 = 6
6 + 6 = 12
6 được lấy 3 lần, ta có
6 x 3 =
Vậy: 6 x 3 = 18
6 + 6 + 6 = 18
6 x 3 = 18
6 x 4 =
24
6 x 5 =
6 x 6 =
6 x 7 =
6 x 8 =
6 x 9 =
6 x 10 =
30
36
42
4
54
60
Bảng nhân 6


Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ !
Chúc các con học sinh chăm ngoan học giỏi !Trường tiểu học Taõn Hoọi
ẹửực Troùng - Laõm ẹo�ng